Advertisement

Medische geschillen voor de administratieve rechter

  • A. F. Rommelse
Artikelen
  • 10 Downloads

Samenvatting

Diverse wettelijke regelingen verlenen een burger het recht eenprestatie van een bestuursorgaan te claimen indien hij ziek, gehandicapt, invalide of arbeidsongeschikt is. Om zijn recht geldend te maken moet de betrokkene zich in vele gevallen onderwerpen aan een medisch onderzoek door een arts van het bestuursorgaan. Deze zal zijn gezondheidstoestand beoordelen en advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Bij het nemen van zijn beslissing zal het bestuursorgaan in de regel op het medisch advies afgaan. Zo zal de aanvraag worden afgewezen indien het advies luidt dat er geen sprake is van medische beperkingen. De aanvrager die zich niet kan verenigen met het medisch oordeel kan tegen de daarop gebaseerde beschikking meestal bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Vervolgens kan hij zich tot de administratieve rechter wenden indien de heroverweging van het bestreden besluit niet tot een andere beslissing heeft geleid. Die rechter zal veelal de rechtbank, sector bestuursrecht, zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. F. Rommelse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations