Advertisement

Verslag jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht op 19 april 1996

  • M. C. Ploem
Verslag jaarvergadering
  • 1 Downloads

Samenvatting

Op 19 april 1996 werd in Musis Sacrum te Arnhem de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht gehouden. Na het huishoudelijke gedeelte werd de jaarrede uitgesproken door de voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, mw prof. mr H.D.C. Roscam Abbing. Daarin staat het onderwerp de patiënt en recht op kwaliteit van zorg centraal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • M. C. Ploem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations