Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 19, Issue 5, pp 83–91 | Cite as

Schriftelijke wilsverklaringen

  • E  B. van Veen
Artikelen
  • 46 Downloads

samenvatting

Naar nagenoeg algemeen wordt aanvaard zijn schriftelijke wilsverklaringen een belangrijk instrument om de autonomie van de patiënt te bevorderen. Door het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring kan de patiënt bereiken dat indien hij wilsonbekwaam is geworden, beslissingen over zijn behandeling zoveel mogelijk worden genomen zoals hij zelf zou hebben besloten als hij daartoe nog in staat zou zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • E  B. van Veen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations