Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 19, Issue 3, pp 36–36 | Cite as

Europese Unie en immateriële vraagstukken

  • E. T. M. Olsthoorn–Heim
Gezichtspunt

samenvatting

De Europese Unie, aanvankelijk puur sociaal–economisch gericht, verbreedde zoals bekend zijn doelstellingen. Daartoe behoren nu, ondermeer, het bijdragen aan een hoog niveau van gezondheidsbescherming en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling. Er is ook in ander opzicht een verruiming gaande. De laatste jaren is sprake van een toenemende aandacht voor medisch–ethische en gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Het Europees Parlement gaf er al langer blijk van het belang van een gezamenlijke inspanning op dit vlak te erkennen, getuige een aantal resoluties over immateriële vraagstukken in de gezondheidszorg. Een goed voorbeeld is de resolutie uit 1988 over Europese harmonisatie van medisch–ethische kwesties. Langzaam maar zeker neemt ook de Europese Commissie (EC) haar verantwoordelijkheid in deze. Die verantwoordelijkheid is niet alleen af te meten aan producten van regelgeving. Die zijn totnogtoe voornamelijk beperkt gebleven tot richtlijnen over medische experimenten en de bescherming van persoonsgegevens. Juist in het minder zichtbare traject dat aan mogelijke regelgeving voorafgaat – de dialoog tussen lidstaten in eenpluriform Europa – is gaandeweg een actievere opstelling van de Commissie te bespeuren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • E. T. M. Olsthoorn–Heim
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations