Advertisement

Zorgvernieuwing

  • G. J. A. Hamilton
Gezichtspunt
  • 6 Downloads

Samenvatting

Al jaren praten wij in ons land over de wenselijkheid om te komen tot een grotere differentiatie in het aanbod aan voorzieningen met betrekking tot verpleging en verzorging, en in samenhang daarmee meer varianten in de aanspraken in het kader van de (sociale) ziektekostenverzekering. Vooral door de toename van het aantal ouderen zal de behoefte aan verpleging en verzorging de komende decennia verder stijgen. De oplossing voor het probleem van de stijgende vraag naar zorg bij ouderen ligt niet primair in de bouw van meer verpleeghuizen en bejaardenoorden. De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in de ‘eigen’ woonomgeving, daarbij zo nodig ondersteund door professionele zorgverleners. De wetgever is er nog niet in geslaagd de behoefte aan meer ‘zorg op maat’ in adequate regelgeving te vertalen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • G. J. A. Hamilton
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations