Advertisement

Arbodienst en ziekteverzuimbegeleiding

  • J.. K. M. Gevers
Artikelen
  • 44 Downloads

Samenvatting

Sinds het begin van dit jaar komen de kosten van ziekteverzuim gedurende de eerste zes weken (voor kleinere bedrijven twee weken) ten laste van de werkgever; deze is tevens verantwoordelijk geworden voor verzuimbegeleiding, inclusief (althans gedurende de eerste periode) beoordeling en controle van verzuim. Dat is het gevolg van invoering per 1 januari 1994 van de wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • J.. K. M. Gevers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations