Advertisement

Weer schotten in het stelsel van de ziektekostenverzekering?

  • H. J. J. Leenen
Gezichtspunt

Samenvatting

In de discussie over de ontwikkeling van het stelsel van ziektekostenverzekering ontwikkelt zich een nieuwe trend. Nadat de Commissie–Dekker had voorgesteld de schotten tussen de onderdelen van de (wettelijke en particuliere) verzekeringen te slechten, een voorstel waarvan het belang vanuit een oogpunt van adequate gezondheidszorg alom werd ingezien, komen er nu weer geluiden om AWBZ–achtige voorzieningen (chronisch zieken, langdurig verpleegbehoeftigen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, langdurig psychiatrische patiënten) in een aparte verzekering (aan te duiden als B–verzekering) onder te brengen. Die geluiden komen met name uit de hoek van de verzekeraars en politieke partijen als VVD en CDA. Een dergelijke ontwikkeling zou de grote voordelen van een unitair stelsel – afgezien van een aanvullende verzekering – teniet doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • H. J. J. Leenen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations