Advertisement

Juridische mogelijkheden en grenzen van late zwangerschapsafbreking

 • A. M. te Braake
Artikelen
 • 43 Downloads

Samenvatting

Wanneer tijdens de zwangerschap een (ernstige, onbehandelbare) afwijking van de vrucht wordt gediagnostiseerd, kan dit voor de vrouw aanleiding zijn te verzoeken de zwangerschap af te breken. Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan laat de wettelijke regeling van zwangerschapsafbreking dit toe, tenzij de vrucht redelijkerwijs verwacht mag worden in staat te zijn buiten het moederlichaam in leven te blijven (‘zelfstandig levensvatbaar’ is).

Literatuur

 1. Beaufort, I.D. de, en J.W. Wladimiroff, Morele vragen rond late zwangerschapsafbreking. In: Berghmans, R.L.P. e.a. (red.), De dood in beheer; morele dilemma's rondom het sterven. Ambo, Baarn, 1991, 196–211.Google Scholar
 2. Besluit Afbreking Zwangerschap; besluit van 17 mei 1984, S. 218; gewijzigd bij besluit van 21 juli 1984, S. 356.Google Scholar
 3. Braake, Th.A.M. te, Diagnostiek van onbekende chromosoomafwijking bij gevorderde zwangerschap; een juridisch commentaar. Dezen en genen 1 (1991) 3, p. 2–4.Google Scholar
 4. Dijk, P. van, en G.J.H. van Hoof, De Europese conventie in theorie en praktijk; 3e herz.dr. Ars Aequi libri, Nijmegen, 1990. (Serie Rechten van de mens, nr. 2).Google Scholar
 5. Gezondheidsraad, Het ongeboren kind als patiënt; invasieve diagnostiek en behandeling van de foetus. 's–Gravenhage, 11 juni 1990, publikatie nr. 90/05.Google Scholar
 6. Gezondheidsraad, Jaaradvies gezondheidszorg 1991. Den Haag, 11 maart 1992, publikatie nr. 1991/24.Google Scholar
 7. Hazewinkel–Suringa, D., Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht; voortgezet door J. Remmelink; 12e druk. Samsom, Alphen a/d Rijn, 1991.Google Scholar
 8. HR 29 mei 1990; NI 1991, 217. (Voor beslissingen in le en 2e instantie zie Rh. 's–Gravenhage 12 november 1987; Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1988/61 en Hof 's–Gravenhage 23 maart 1989; Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1990/1).Google Scholar
 9. Kalkman–Bogerd, L.E., Dwang op zwangere vrouw ten behoeve van de ongeboren vrucht toelaatbaar? Tijdschrift voor gezondheidsrecht 14 (1990) 8, 500–513.Google Scholar
 10. Leenen, H.J.J., Handboek gezondheidsrecht 1: Rechten van mensen in de gezondheidszorg; 2e druk. Samsom, Alphen a/d Rijn, 1988.Google Scholar
 11. Pres. Rh. Utrecht 11 januari 1991; Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1991/28.Google Scholar
 12. Regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap (Wet Afbreking Zwangerschap): Bijlagen bij Handelingen Tweede Kamer, 15475: 1978–1979, nr. 1–4 (KB –Voorstel van wet – Memorie van Toelichting (MvTII) – Bijlagen); 1979–1980, nr. 6 (Memorie van Antwoord –MvA II); 1980–1981, nr. 10 (Nota n.a.v. Eindverslag–Nota EV). –Handelingen Tweede Kamer 1980–1981(Hlgn II), p. 913–951,1685–1699,17011720, 1776–1796, 1912–1916, 2120–2141, 2175–2181, 2315–2319. – Bijlagen bij Handelingen Eerste Kamer, 1980–1981, nr. 59a (Voorlopig Verslag – VV I), nr. 59b (Memorie van Antwoord – MvA I). – Handelingen Eerste Kamer 1980–1981 (Hlgn I), p. 783–827.Google Scholar
 13. Remmelink, J., Het Wetboek van strafrecht; 7e druk. Gouda Quint, Arnhem. (Losbladig)Google Scholar
 14. Smits, P.W., The right to life of the unborn child in international documents, decisions and opinions. Scholma Druk, Bedum, 1992. (Proefschrift Leiden)Google Scholar
 15. Wet Afbreking Zwangerschap (Wet van 1 mei 1981, S. 257) (WAZ).Google Scholar
 16. Wladimiroff, J.W., Concept voorstel: late zwangerschapsafbreking (24 weken); 2e herz. versie, Rotterdam, 1989, (Aanvaard door NVOG)Google Scholar
 17. Wöretshofer, J., Volgens de regelen van de kunst; de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medicus voor professioneel uitgevoerde handelingen. Gouda Quint, Arnhem, 1992. (Proefschrift Maastricht)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • A. M. te Braake
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations