Advertisement

De geneeskundige behandelingsovereenkomst een driepartijenovereenkomst?

  • E. W. M. Meulemans
Gezichtspunt
  • 7 Downloads

Samenvatting

De beroepsbeoefenaar in loondienst is geen hulpverlener in de zin van artikel 1653 lid 1 van het wetsvoorstel w.g.b.o., hoewel een aantal uit het wetsvoorstel voortvloeiende verplichtingen ten opzichte van de patiënt slechts door die beroepsbeoefenaar zelf kunnen worden nagekomen zoals de zorgplicht, het beroepsgeheim e.d.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • E. W. M. Meulemans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations