Advertisement

De infectieziektewetgeving in rechtsvergelijkend perspectief

  • J. C. J. Dute
Artikelen
  • 7 Downloads

Samenvatting

n het kielzog van de Aids–discussie is ook de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken opnieuw in de belangstelling gekomen. Lange tijd heeft deze wet, die grotendeels nog stamt uit 1928, een sluimerend bestaan geleid. De verplichtingen die in dit verband worden opgelegd zouden weinig problemen oproepen. Niettemin verschaft de infectieziektewet de overheid een aantal instrumenten waarmee individuele vrijheidsrechten verregaand kunnen worden ingeperkt, zoals medisch onderzoek, werkverbod en afzondering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • J. C. J. Dute
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations