Advertisement

Produktenaansprakelijkheid in het ziekenhuis

  • E. H. Hondius
Artikelen
  • 5 Downloads

Samenvatting

De eerste januari 1992 zal, naar zich thans laat aanzien, een belangrijke datum voor het aansprakelijkheidsrecht zijn. Op die dag treedt boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in werking. Dat betekent de introductie van een aantal nieuwe regels in ons recht, zoals die inzake de mogelijkheid om zonder voorafgaande afspraak incassokosten in rekening te brengen (art. 96), matiging van schadevergoeding (art. 109), algemene voorwaarden (art. 231-247), onvoorziene omstandigheden (art. 258), enz.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1990

Authors and Affiliations

  • E. H. Hondius
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations