Advertisement

Tijdschrift over Plantenziekten

, Volume 14, Issue 5, pp 137–138 | Cite as

Stemonitis fusca Roth, eene in komkommerbakken schadelijke Slijmzwam

Hierbij Plaat VIII
  • J. Ritzema Bos
Article

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1908

Authors and Affiliations

  • J. Ritzema Bos

There are no affiliations available

Personalised recommendations