The Mathematical Intelligencer

, Volume 30, Issue 3, pp 61–63 | Cite as

Plato’s hidden theorem on the distribution of primes

Article
 • 107 Downloads

Keywords

Mathematical Intelligencer Riemann Hypothesis Polytechnic School Exclamation Mark Divisibility Property 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  Plato, Laws (4th centurybc).Google Scholar
 2. [2]
  Andreas Zachariou and Eleni Zachariou. Abstract of papers presented to the American Mathematical Society, February 1982, Issue 16, Volume 3, Number 2, pp. 145–220.Google Scholar
 3. [3]
  Andreas Zachariou and Eleni Zachariou. H Glossa ton Eplgrafon tou Kafiziou tls Aglantzlas kai ta Kypriaka Toponymia, Praktlka tou Tritou Diethnous Kyprologikou Synedriou (Lefkosla, 16–20 Apriliou, 1996) Tomos A, APXAION TMHMA, Ekdosi Georgiou loannidi kai Steliou Xatjistyli, Horigia Idrlmatos A. G. Leventl, Lefkosia 2000, pp. 63–136.Google Scholar
 4. [4]
  Andreas Zachariou and Eleni Zachariou. Logos kai Texni, Aristotle University of Thessaloniki, Polytechnic School, Department of Mathematics, Volume dedicated to Professor Emeritus loannis D. Mittas, Thessaloniki, 1999–2000.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of MathematicsAristotle University of ThessalonikiThessalonikiGreece
 2. 2.Department of MathematicsUniversity of LoughboroughLoughborough (Leics)UK

Personalised recommendations