Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 13, Issue 2, pp 141–144 | Cite as

Bimodal climacteric respiration of postharvest pear and tomato fruit stored at low relative humidity

  • N. F. Haard
Brief Communication

Abstract

Tomato and pear fruit underwent shifts in respiratory metabolism (CO2 evolution) when ripened at reduced relative humidity (15 to 25% R.H.). A bimodal respiratory spectrum was observed with fruit ripened at low relative humidity; concomitantly, a number of the ripening indices were observed to quantitatively (mainly intensification) and perhaps qualitatively differ from fruit ripened at 80 to 90% R.H. The results suggest that the additional climacteric respiratory burst is coupled to metabolic changes associated with ripening and illustrate the dramatic influence water vapor deficit can have on physiological processes such as ripening.

Keywords

Lycopene Tomato Fruit Respiratory Pattern Pear Fruit Exogenous Ethylene 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Bimodální klimakterické dýchání ve sklizených plodech hrušně a rajčete, skladovaných za nízké relativní vlhkosti vzduchu

Abstract

V plodech rajčete a hrušně dochází k posunu v dýchacím metabolismu (uvolňování CO2) při dozrávání za snížené relativní vlhkosti vzduchu (15 až 25% R.V.). U plodů dozrávajících při nízké relativní vlhkosti byla získána dvojvrcholová křivka pro dýchání; zároveň bylo zjištěno, že řada ukazatelů zrání se liší kvantitativně (hlavně zesílení) a snad i kvalitativně od plodů, které zrály při 80 až 90% R.V. Výsledky naznačují, že další zvýšení klimakterického dýchání souvisí s metabolickými změnami doprovázejícími zrání, a dokazují, jak veliký vliv může mít sytostní deficit na fysiologické pochody, jako je zrání.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Braverman, J. B.: Introduction to the Biochemistry of Foods.—New York, Elsevier, 1963.Google Scholar
  2. Haard, N. F., Hultin, H. O.: abnormalities in ripening and mitochondrial succinoxidase resulting from storage of preclimacteric banana fruit at low relative humidity.—Phytochemistry8: 2149–2152, 1969.CrossRefGoogle Scholar
  3. Heinz, D. E., Creveling, R. K., Jennings, W. C.: Direct determination of aroma compounds as an Index of Pear Maturity.—J. Food Sci.30: 641–643, 1965.CrossRefGoogle Scholar
  4. Vaadia, Y., Raney, F. C., Hagan, R. M.: Plant water deficits and physiological processes.— Ann. Rov. Plant Physiol.12: 265–292, 1960.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1971

Authors and Affiliations

  • N. F. Haard
    • 1
  1. 1.Department of Food Science RutgersThe State UniversityNew Brunswick

Personalised recommendations