Advertisement

Biologia Plantarum

, 3:148 | Cite as

Disinfection of kernels and its influence on the growth and photosynthesis of maize seedlings

 • Eva Petrů
 • Zdeněk Šesták
Article
 • 26 Downloads

Abstract

Při pěstování rostlin kukuřice ve sterilních kulturách je třeba obilky desinfi-kovat, aby se zniěily zárodky mikroorganismů. To snižuje jejich klíčivost, zpozdí růst a tvorbu chlorofylu během prvních několika týdnů vyvoje klíčních rost-linek. Nejde o specfflcké inhibice, nýbrž o vývojové opoždění neprojevující se ani v poměru dlouživého růstu a hromadění suŠiny. Opoždění je nejvě tší při po-užití roztoku sublimáta nebo ethanolu. Vhodnější je desinfekce roztokem chlor-aminu. Změny vyvolané tříhodinovým namáčením jsou vyrovnány během cca 3 tydnů, bězně užívaná sedmihodinová desinfekce vyvolává kromě silného sní-zeni klíčivosti (téměř ? 50 %) déle trvající, avšak nezásadní změny. Chloramin neovlivnil tvorbu pohlavních organů, intensità fotosynthesy byla úměrná množství chlorofylu. Desinfekce chloraminem lze tedy užít, aniž by se rostliny podstatně lišily od těch, které byly vypěstovány ze suchých obilek.

Keywords

Chlorophyll Chlorophyll Content Chloramine Mercuric Chloride Maize Seedling 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Desiniekee obilek a její vliv na rust a fotosynthesu klíěnícb rostlin kukuřice

Дезинфекция зерен и е е влияние на рост и фот осинтез молодых растений кукурузы.

Abstract

При разведении расте ний кукурузы в стерил ьных культурах необх одимо герна предварительно дези нфицировать. Это, одна ко, влечет за собой сни жение всхожести, запаздывание в разви тии и в образовании хл орофилла в течение пе рвых недель разв ития растений. В данно м случае не имеет мест о специфическая инги биция, а лишь запаздывание в разви тии, которое даже не пр оявляется в нарушени и соотношения между ростом в длину и накоплением сухого в ещества. Наибольшее з апаздывание наблюдалось в случае применения раствора сублимата или этанол а. Более подходящ им для дезинфекции яв ляется раствор хлора мина: изменения, вызва нные трехчасовой обработкой, выравнив аются примерно через три недели. обычно при меняемая семич асовая дезинфекция в лечет за собой, кроме с ильного (почти на 50%) сни жения всхож ести, более продолжит ельные, но несуществе нные изменения. Хлора мин не влиял на образование полов ых органов, интенсивн ость фотосинтеза был а пропорциональна количеству хлорофил ла. поэтому при дезинф екции с помощью раств ора хлорамина полученные растения не отличаются сущест венно от тех, которые в ыросли из сухих зерен.

References

 1. Bartoš, J., Kubín, Š., Šetlík, I.: Dry weight increase of leaf disks as a measure of photosynthesis. — Biol. Plant.2: 201–215, 1960.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bruttini, A.: Chem. C.66 (Bd. I.): 62, 1895. Cit. after SIGMUND 1896.Google Scholar
 3. Kauko, Y.: Zur Bestimmung der Kohlensäure in der Luft mit Hilfe von pH-Messungen. — Angew. Chem.47: 164–167, 1934.CrossRefGoogle Scholar
 4. Morse, H. H.: The toxic influence of fluorine in phosphatic fertilizers on the germination ? corn. — Soil Sci.39: 177–196, 1935.CrossRefGoogle Scholar
 5. Petrů, E., Řetovský, R.: The metamorphosis of a monoecious corn plant into a female plant during ontogenesis. — Fol. biol.3: 319–320, 1957.Google Scholar
 6. Sigmund, W.: Über die Einwirkung chemischer Agentien auf die Keimung. — Landwirtsch. Vers. Stat.47: 1–58, 1896.Google Scholar
 7. Sprague, H. B., Shive, J. W.: A study of relations between chloroplast pigments and dry weights of tops in dent corn. — Plant Phys.4: 165–192, 1929.CrossRefGoogle Scholar
 8. Went, F. W.: The experimental control of plant growth. — Waltham, Chronica Botanica, 1957.Google Scholar
 9. Андреенко, С. С, Куперма н, Ф. М.: Физиология куку рузы. Москва 1959. [ANDBEJENKO, S.S. Kuperman, F. M. :The physiology of maiza]Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1961

Authors and Affiliations

 • Eva Petrů
  • 1
 • Zdeněk Šesták
  • 1
 1. 1.Department of Plant Physiology, Institute of BiologyCzechoslovak Academy of SciencesPraha-Dejvice

Personalised recommendations