Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 3, Issue 2, pp 89–98 | Cite as

Untersuchungen über die Wirkung einiger 1,2,4-Triazolderivate auf das Wachstum der Keimlinge vonSinapis alb a L.

 • Olga Makovcová
 • Pavel Vaculík
Article

Zusammenfassung

Sledováním fysiologických účinků dvanácti dosud nezkoušených látek — devíti derivátů 1,2,4-triazolu III až XI, po jedné ze sloucenin řady 1,3,4-oxadiazolové XII a tetrazolové XIII a konečně N-(2-thiazolyl)-amidu kyseliny nikotinové (XVIII) — na klícní rostlinySinapis alba L. bylo zjištěno: Ani jedna ze studovanych sloucenin nepůsobí herbicidně. Deriváty V a VIII naproti tomu zřetelně stimulují růst pokusných rostlin. Na základě dalších zjiště ní lze důvodně předpokládat, že herbicidní účinnost 3-amino-l,2,4-triazolu (II) je úzce spjata s konstitucí molekuly a že v tomto případě je nezbytné, aby substituentem na triazolovém seskupení byla aminoskupina, a to ještě vyhradně v poloze 3. Nalezené výsledky jsou v souladu s teorií, jež přícinu silného herbicidního účinku 3-aminotriazolu (II) připisuje komplexotvorné schopnosti molekuly. U známých stimulátorů růstu XIV až XVI, použitých v dávce 100 mg v litru živného roztoku (koncentrace 10-1), stimulační účinek se změnil v herbicidní.

Studie o působení některých derivátů 1,2,4-triazolu na růst klícních rostlinSinapis alb a L.

Исследование влияия екоторых дериватов 1, 2, 4 -триазола а рост всходящих растеий Sinapis alba L.

Abstract

При рассмотреии физи ологических влияий д веадцати е испытывае мых до сих пор ?леметов — девяти д ериватов 1, 2, 4 — триазола III-XI, поодому из соедиеий 1, 3, 4-оксадиазолового XII и т етразиалового ряда и, акоец, II — замещеого амида икотиовой кисл оты — а всходящие раст еия Sinapis alba L., было устаовлео:

 1. 1.

  Ни одно из соединений не проявляет гербици дных действий.

   
 2. 2.

  Дериваты V и VIII ясно стим улируют рост подопыт ных растений.

   
 3. 3.

  Не без основания можн о преполагать, что гер бицидное действие З-а мино-1,2,4-триазола (ATA II) узко связано со стро ением молекулы и что в ?том случае необходим о, чтобы субституент на триазоловой группе б ыла аминогруппа, искл ючительно в положени и 3.

   
 4. 4.

  Установленные резул ьтаты подтверждают т еорию, что причиной си льного гербицидного влияния ATA (II) является ко мплексной способнос ти молекулы.

   
 5. 5.

  У известных стимулят оров роста XIV-XVI, использо ванных в дозе 100 мг в лит ре питательного раство ра, влияние стимуляци и и?менилось в слабоге рбицидное.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Audus, J.: The biological detoxication of hormone herbicides in soil. — Plant and Soil3: 170 to 192, 1951.CrossRefGoogle Scholar
 2. Audus, J., Quastel, J.H.: Coumarine as a selektive phytocidal agent. — Nature159: 320–324,, 1947.CrossRefGoogle Scholar
 3. Hall, W. C., Johnson, S. R., Leinweber, C.L.: The 3-amino- l,2,4-triazole. — Texas Agr. Expt. Sta. Bull.1954: 15. — Chem. Abstracts50 : 12197, 1956.Google Scholar
 4. Hauser, E. W., Thomson, J.: Effects of 3-amino- l,2,4-triazole and derivatives on nutgrass and Johnson grass. — J. Agr. Food Chem.2: 680–681, 1954.CrossRefGoogle Scholar
 5. Mayer, F.: Zur Wirkungsweise von Trichloracetat auf die höhere Pflanze. — Z. Naturforsch.12 B: 336–346, 1957.Google Scholar
 6. Menoret, Y., Tracez, J.: Étude de pouvoir complexant d’un herbicide, le 3-amino- l,2,4-triazole. — Compt rend.244: 2827–2830, 1957.Google Scholar
 7. Norman, A.G.: Effect of isonicotinic acid hydrazide on some plant systems. — Dept. Bot. Univ. Michigan, Ann. Arbor (Science)121: 834, 1955.Google Scholar
 8. Novotný, A.: Experimentálí výzkum antituberkulotik. [Experimentelle Erforschung der Antituberkulotika.] — Rozhl. Tuber.17: 1–31, 1957.Google Scholar
 9. Novotny, A.:Experimentální výzkum novych tuberkulostatik. [Experimentelle Erforschung neuer Tuberkulostatika.] — Vortrag auf der gesamtstaatlichen Tagung der Physiologen in Smokovec, 1959.Google Scholar
 10. Schropp, W.: Methodenbuch, Band VIII., Methodik der Wasserkultur höherer Pflanzen, S. 220, 223, 1951.Google Scholar
 11. Strugger, S.: Praktikum der Zell- und Gewebephysiologie der Pflanze, 1949.Google Scholar
 12. Sund, K.A.: Residual activity of 3-amino-l,2,4-triazole in soils. — J. Agr. Food Chem.4: 57 to 60, 1956.CrossRefGoogle Scholar
 13. Woodford, E. K.: HOW a selektive herbicide works. — World Crops, August:l-4, 1958.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1961

Authors and Affiliations

 • Olga Makovcová
  • 1
 • Pavel Vaculík
  • 1
 1. 1.Phytopathologisehe Abteilung, Biologisches Institut, Tschechoslovakische Akademie der WissenschaftenOddělení fytopatologie Biologického ústavu ČSAVPrag

Personalised recommendations