Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 4, Issue 2, pp 154–159 | Cite as

The effect of carbon dioxide on the chondriom of some species of higher plants

 • Marie NadĚŽda KonČalovÁ
Article

Summary

The effect of C02 on the chondriome morphology in the meristematic tissue of pea, wheat and barley was observed. Results, evaluated on permanent preparations, are as follows:
 1. 1.

  When C02 was increased to the concentration which can occur in the soil atmosphere, it had no effect on the chondriome morphology of the root tips in pea and wheat.

   
 2. 2.

  The chondriome of different plants does not react in the same way to a sojourn in a C02 atmosphere: pea is very resistant even to 100 minutes influence of C02, the chondriome of wheat does not change its shape but its staining ability was lowered; barley reacted to a sojourn in C02 first of all, among other things, by increasing the number of the chondrioconts, and after a time these became granulated.

   
 3. 3.

  The chondriome of the top cells of the barley coleoptile is more sensitive to the effect of C02 than the chondriome of the root tips.

   

The results obtained lead to the hypothesis, that the unstable shape of the chondriome is connected with its function and is the response of the cells to changed conditions of environment, i. e. also to a worsening of respiratory conditions. The varied reaction of the species of plants used to similar experimental conditions, can perhaps be explained by their different requirements of aeration in the soil in nature.

Keywords

Plasmatic Particle Meristematic Tissue Soil Atmosphere Change Environment Condition Permanent Preparation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Působení kysličníku uhličitého na chondriom nékterých druliů vyŠŠích rostlin

Ввияние углекислого газа на хондриом некоторых видов высших растений

Abstract

Byl sledován vliv C02 na morfologii chondriomu meristematických tkání hrachu, pšeniee a ječmene. Výsledky, hodnocené na trvalých preparátech, jsou následující:
 1. 1.

  Zvýšená koncentrace CO2 v takovém množství, v jakém se může vyskytovat v půdním vzduchu, neměla vliv na morfologii chondriomu kořenových špiček hrachu a pšeniee.

   
 2. 2.

  Chondriom různýeh rostlin nereaguje stejně na pobyt v atmosféře C02: hrách je velmi resistentní i k 100 minutovému působení CO2, chondriom pšenice se neměnil tvarově, ale snížila se jeho barvitelnost, ječmen reagoval na pobyt v CO2 mimo jiné nejprve zvětšením počtu chodriokontů, po delší době pak jejich granulací.

   
 3. 3.

  Chondriom vrcholovych buněk koleoptile ječmene je k působení CO2 citlivější než chondriom kořenových špiček. Získané výsledky vedou k domněnce, že tvarová nestálost chondriomu je tpjata s jeho funkcí a že je odpovědí buńky na změněné podmínky prostředí , sedy i na horší respirační podmínky. Rozdílná reakce použitých rostlinných druhů na obdobné experimentální podminky může být snad vysvětlena jejich různými nároky na provzdušnění půdy v přírodě.

   

Abstract

Изучалось влинние CO2 на морфологию хондриома меристематических тканей гороха, пшеницы и ячменя. Результаты получены на постоянных препаратах и сводятся к следующему:
 1. 1)

  Повышенная концентрания CO2 в количестве, в котором может присутствовать в почвенпом воздухе, не оказала влинния на морфологию хондриома корневых верхушек гороха и ншеницы,

   
 2. 2)

  хондриом разных растеннй не реагирует одинаково на пребывание в атмосфере CO2: горох очень ресистентен даже и к 100-минутному действию CO2, хондриом пше-н ицы не изменялся формой, но снизиласъ его окрашиваемость, ячмень реагировал на пребывание в CO2, кроме другого, прежде всего увеличением числа хондриоконтов, после продольжителъного времени нх гранулнцией,

   
 3. 3)

  хондриом верхушечных клеток колеонтиле ячменн чувствительнее на воздействие CO2 по сравнению с хондриомом корневых верхушек. Полученные данные ведут нас к гинотезе, что нестабилъностъ формы хондриома связана с его функцией и что является ответом клетки на измененные условия среды, следовательно, и на ухудшенные условия респирации. Разная реакция исследовапных видов на одинаковые экспериментальные условия может бытъ обънснена их разными требованинми на воздушпый режим ночвы.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Buvat, R.: Morphological changes in chondriosomes. — Endeavour12a: 33–37, 1953.Google Scholar
 2. Harries, D. G. andVan Bavel, S. H. M.: Nutrient uptake and chemical composition of tobaco plants as affected by the composition of the root atmosphere. — Agron. J.49:176–181, 1957.Google Scholar
 3. Harman, J. W. andFeigelson, M.: Studies on mitochondria. III. The relationship of structure and function of mitochondria from heart muscle. IV. The cytological localization of mitochondria in heart muscle. — Exp. Cell Res.3: 47–64, 1952.CrossRefGoogle Scholar
 4. HRŠel, I. Vývoj cytoplasmatickych Struktur zárodká pšenice během prvních fází klíčení u zakládajících se listů a vegetačního vrcholu. [The development of cytoplasmic structures in apex and leaf primordia of the germinating wheat embryo.] — Čs. biol.6: 416–423, 1957.Google Scholar
 5. Lindberg, O. andErnster, L.: Chemistry and physiology of mitochondria and microsomes. Protoplasmatologica3: A4, 1954.Google Scholar
 6. MILOVIDOV, P. T.: Sur les méthodes de double coloration du chondriome et des grains d’amidon. — Arch. Anat. Microsc.XXIV (1): 9–18, 1928.Google Scholar
 7. Milovidov, P. T.: Vliv radiových paprsků beta a gama na chondriosomy rostlinné buńky. [The effect of β and γ radiation upon chondriosomes of plant cells.] — Rozpravy 2. tř. Českě akademie39: 1–11, 1929.Google Scholar
 8. Milovidov, P. T.: Zur Zytologie der Pflanzentumoren. — Protoplasma10: 294–296, 1930.CrossRefGoogle Scholar
 9. MonnÉ, L. andHÄrde, S.: Changes in the protoplastic properties occurring upon stimulation and inhibition of the cellular activities. — Ark. för Zool.3: 289, 1952.Google Scholar
 10. NĚmec, B.: Personal communication 1959.Google Scholar
 11. Perner, E. S.: Die Vitalfärbung mit Berberinsulfat und ihre physiologische Wirkung auf Zellen höherer Pflanzen. — Ber. dtsch. bot. Ges.65: 52, 1952.Google Scholar
 12. Ryland, A. G.: A cytological study of the effects of colchicine, indole-3-acetic acid, potassium cyanide, and 2,4D on plant cells. — Jour. Elisha Mitchel Sci. Soc.64: 117–126, 1948.Google Scholar
 13. Sorokin, H.: Experimental production of filaments and networks in cytoplasm of Cichoriaceae. — Exp. Cell Res.9: 510–522, 1955.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1962

Authors and Affiliations

 • Marie NadĚŽda KonČalovÁ
  • 1
 1. 1.Department of Plant Physiology and Soil Biology, Faculty of Natural ScienceCharles UniversityPraha 2

Personalised recommendations