Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 4, Issue 2, pp 112–118 | Cite as

Effect of sodium humate on swelling and Germination of winter wheat

 • Miroslava ŠmídovÁ
Article

Summary

Experiments on the effect of sodium humate on the swelling and germination of the winter wheat Pyšelka (Triticum vulgare Vill.) and on the changes in respiration intensity of swelling seeds during the first 24 hours of swelling, are described.

It was found that sodium humate at a concentration of 100 mg./l. accelerates the uptake of water by swelling seeds during the initial phase of swelling. The fact that the seeds take up a sufficient amount of water sooner makes it possible for the activation of enzyme systems which ensure normal germination to take place, thereby bringing about an increase in respiration intensity. The energy released during respiration is then utilized for more rapid growth of the embryo which is morphologically reflected in the rate of germination.

Keywords

Humus Substance Winter Wheat Wheat Seed Sodium Humate Germination Capacity 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Vliv Na-humátu na bubření a klíčení ozimé pšenice

Влияие Na-гумата на набухание и прорастание озимой пшеницы

Abstract

V práci byl studován vliv humátu sodného na bubření a klíčení ozimé pš enice Pyšelka (Triticum vulgare Vill.) a sledována změna intensity dýchání bubřících obilek v prvých 24 hodinách bubření.

Bylo zjištěno, že Na-humát v koncentraci 100 mg/ml urychluje v prvé fázi bubřoní příjem vody bubřícími obilkami. Tím, že obilky přijmou dřive dostatečné množství vody, dochází u nich dříve k aktivaci enzymatických systémů, zabezpeč ujících zdárný průběh klíčení, což se projeví zvýšením intensity dý chání. Energie uvolněná dýcháním může být využita k rychlejšímu růstu embrya, což se projeví morfologicky v rychlosti klíčení.

Abstract

Б работе изучалось влпяние Na-гумата на набухание и прорастание озимой пшеницы Нышелка (Triticum vulgare Viil.) и изменение интенсивности дыхания в нервые 24 часа прорастания.

Установлено, что Na-гумат в концентрации 100 мг/л ускоряет в нервой фазе набухания нрием воды набухающими зерновками. Так как зерновки ранъше нолучат достаточное количество воды, раньше у них активируются знзиматические системы, что проявляется повышением интенсивности дыхания. Энергия освобожденная дыханием может быть использована к более быстрому делению клеток и росту зародыша, что морфологически нроявляется в скорости прорастания.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Flaig, W., Saalbach, E.: Zur Kenntnis der Huminsäuren. XI. Mitteilung. Die Beeinflussung der Keimung von Getreide durch Thymohydrochinon als Modelsubstanz von Vorstufen bzw-Abbauprodukten von Huminsäuren. — Ztschr. f. Pflanzenemä hrung, Düngung und Bo. denkunde71: 215–224, 1955.CrossRefGoogle Scholar
 2. Hrubý, K.: Variabilita a korelace v biologii. [Variability and correlation in biology.] Rozpravy II. tř. ČA 60 (17), 1950.Google Scholar
 3. ŠmidovÁ, M.: O wplywie humianu na oddychanie pszenicy. [The effect of humate on the respiration of wheat.] — Acta Agrobotanica (Warszawa)9: 129–143, 1960a.Google Scholar
 4. ŠmÍdovÁ, M.: The influence of humus acid on the respiration of Plant roots. Biol. Plant.2: 152–164, 1960b.CrossRefGoogle Scholar
 5. TichÝ, V., ChalupovÁ-JanovicovÁ, J.: Vliv humusových látek na klí čení a růst některých kulturních rostlin. [Effect of humus substances on germination and growth of some crop plant.] — Cs. Biologie (Praha)7: 135–140, 1958.Google Scholar
 6. VolnÁ, M., DlouhÝ, V.: Jak zvýšíme jakost a počet sadebního materiálu pomocí humusového vyluhu. [How to increase the quality and number of seed material by means of humus extract.] — Lesnická práce35: 205–210, 1956.Google Scholar
 7. Геллер И. А., Литинская Ю. Г.: Бсхожесть семян мНоголетних трав на розличньх почвах. — Селекция и семеноводство18: 42–46, 1951. — [Geller, I. A., Litinskaya и, G. Yu, G.: Germinative power of seeds of perennial grasses on different soils.]Google Scholar
 8. Геллер Н. А.: О влиннии окислителъно восстановительных свойств почвы на прорастание семян. — Докл. АН СССР89: 355–358, 1953. — [Geller I. A.: The effect of the redox properties of the soil on seed sprouting.]Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1962

Authors and Affiliations

 • Miroslava ŠmídovÁ
  • 1
 1. 1.Department of Plant Physiology and Soil Biology, Faculty of Natural ScienceCharles UniversityPraha 2

Personalised recommendations