Biologia Plantarum

, Volume 8, Issue 6, pp 434–443 | Cite as

Investigation of the X virus inhibitor from potato leaf sap

 • Evžen Jermoljev
 • Liana Albrechtová
Article

Abstract

The inhibitor of the X virus (Jermoljev, Albrechtová 1965) can be separated from other proteins by 60 min centrifugation at 40000 r.p.m. in the Spinco L centrifuge and by subsequent gel filtration of the supernatant on a Sephadex G-50 column. For the elution it is best to use Tris-maleate buffers and 0·2M Tris-HCl of pH 7·2. The inhibitor is present in the first fractions containing proteins, between 30 and 45 ml. It is most suitable to concentrate the inhibitor by salting out with ammonium sulphate to 30–50% saturation. The inhibitor can be preserved by adding ammonium sulphate to the sap. At 3°C it can be kept in this manner for 2 months. If the pH of the sap drops below 5·5, the inhibitor is inactivated. Complete inactivation of the inhibitor takes place after a 10 min heating at 67·5°C. No substantial difference in the amount of inhibitor in the sap from apical leaves and leaves from middle levels has been found. Keeping the plants in the dark has no effect on the inhibitor level.

Keywords

Ammonium Sulphate Virus Antigen Inhibitory Power Potato Leaf Serological Reaction 

Výzkum inhibitoru viru X ve štávě z listů rostlin bramboru

Исследование ингибитора Х вируса в соке лпстьев картофеля

Abstract

Inhibitor viru X (Jermojev, Albrechtová 1965) lze oddělit od ostatních bílkovin 60ti minutovou centrifugací při 40 000 ot/min na centrifuze Spinco L a následnou gelovou filtrací supernatantu na sloupei Sephadex G-50. Pro eluci nejlépe vyhovují pufry Tris-maleinan a 0,2M Tris-HCl o pH 7,2. Inhibitor je přítomen v prvních frakeích obsahujících bílkoviny, a to od 30 do 45 ml. Jako nejvhodnější způsob zahuštění inhibitoru se ukázalo vysolování síranem ammoným do 30 až 50% nasycení. Inhibitor Ize konzervovat přídavkem síranu ammoného ke štávě. Při teplotě 3°C Ize jej takto udržet po dva měsíce. Klesne-li pH št'ávy pod 5,5, inhibitor se inaktivuje. Úplná inaktivace inhibitoru nastává po 10minutovém záhřevu při teplotě 67,5°C. Nebyl nalezen podstatný rozdíl v množství inhibitoru ve št'ávě z apikálních listů a listů ze středních pater. Zatemnění rostlin rovněž neovlivňuje hladinu inhibitoru.

Abstract

Ингибитор Х вируса (Ермольев, Альбрехтова, 1965) можно отделить от остальных белков центрифугированием на Спинко Л при 40 000 об/мин. в течение 60 минут и последующей гел-фильтрацией супернатанта на колонке Сефадекс Г-50. Для элюирования иаиболее подходят буферные растворы Трис-малеинан и 0,2 М Трис—HCl, pH—7,2. Ингибитор находится в первых фракциях содержащих белок, а именно от 30 до 45 мл. Наиболее подходящим способом сконцентрирования ингибитора оказалось высаливание сернистым аммонием до 30–50% насыщения. Ингибитор можно консервировать прибавкой серниетого аммония к соку. При температуре 3°C его можно таким образом сохранить два месяца. При понижении рН сока ниже 5,5 ингибитор инактивируется. Полная инактивация ингибитора происходит вследствие 10 минутного согревания при температуре 67,5°C. Не было найдено различия в количестве ингибитора в соке апикальных листьев и листьев средних этажей. Затемнение растений также не влияет на количество ингибитора.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Jermoljev, E., Albrechtová, L.: Research of substances inactivating the virus X in sap from potato leaves.—Biol. Plant.7: 65–73, 1965.CrossRefGoogle Scholar
 2. Jermoljev, E., Albrechtová, L.: Serological determination of the amount of the X virus inhibitor in potato leaf sap.—Biol. Plant.8: 444–451, 1966.CrossRefGoogle Scholar
 3. Jermoljev, E., Brčák, J.: Über die Hemmwirkung des Pressaftes einiger Kartoffelsorten auf das X, Y und S-Virus.—Nachrichtenbl. d. Dtsch. PflSchDienstes, Stuttgart17 (7): 55–60, 1965.Google Scholar
 4. Орехович, В. Н.: Современные методы в биохимии.— Изд. Медицина, Москва, 1964. [Orekhovich, V. N.: Contemporary methods in biochemistry].Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1966

Authors and Affiliations

 • Evžen Jermoljev
  • 1
 • Liana Albrechtová
  • 1
 1. 1.Central Research Institute of Plant ProductionPraha-Ruzyně

Personalised recommendations