Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 13, Issue 5–6, pp 313–319 | Cite as

Experimentelle Modifikationen des Leitungssystems bei beginnender Wurzelbildung an Sprosstecklingen von Pappeln

Article
 • 25 Downloads

Experimental modifications of the vascular arrangement during the initial development of roots on poplar shoot cuttings

Abstract

In rooting poplar shoot cuttings of identical morphogenetic characteristics at the same time, the author succeeded to evoke differences in the radial arrangement of the vascular system by different environment influences. More favourable rooting conditions in the green-house, when comparing with the less favourable field conditions, caused root formation with a higher number of alternating xylem and phloem poles. The representants observed (I 214,Populus deltoides var.monilifera, P. pyramidalis) did not react in the same way on the different onvironment. The hybrid I 214 was the most sensible.

It was also possible to induce differences by indoleacetic acid (IAA) exogenous application. Not only the number of the roots formed increased in a highly significant manner in the cuttings influenced by IAA, but also the number of poles in the radial vascular bundles of the induced roots was higher in a highly significant way.

From the results given above it can be deduced that external conditions affecting activation of dormant root primordia in poplars influence also the pattern of vascular tissue differentiation in formed roots.

Experimentálne modifikácie vaskulárneho usporiadania pri počiatočnom vývine koreňov na osových odrezkoch topolov

Abstract

Prí zakoreňovaní topol'ových osových odrezkov rovnakej morfogénnej povahy v rovnakom čase sa vo vznikajúcich koreňoch podarilo vyvolat' rozdielnymi vonkajšími podmienkami rozdiely v radiálnom usporiadaní cievnych zväzkov. Priaznivejšie podmienky v skleníku v porovnaní s pol'ným pokusom podmienili tvorbu koreňov s vyšším priemerným počtom alternujúcich pólov xylému a floému. Sledovaní zástupci (I 214,Populus deltoides var.monilifera, P. pyramidalis) nereagovali v tomto smere na rozdielne prostredie rovnako. Najcitlivejší bol kríženec I 214.

Rozdiely vo vaskulárnom usporiadaní pri počiatočnom vývine koreňov sa podarilo indukovat' tiež exogénne aplikovanou kyselinou β-indolyloctovou. U odrezkov, ovplyvnených IAA, nielen že sa v porovnaní s kontrolou vysoko preukazne zvýšil počet vytvorených koreňov. V indukovaných koreňoch sa vysoko preukazne zvýšil počet pólov radiálnych zväzkov cievnych.

Zo ziskaných výsledkov vyplýva, že vonkajšie faktory, podporujúce u topol'ov aktivizáciu dormantných koreňových primordií, ovplyvňujú tiež ich diferenciáciu.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Dore, J.: Physiology of regeneration in cormophytes.—In:Ruhland, W. (ed.): Handb. Pflanzenphysiol., Bd. XV/2, Springer-Verlag, Berlin, 1965.Google Scholar
 2. Kefeli, W. I., Tureckaja, R. Ch.: Ucastije fenolnych sojedinenij v ingibirovanii aktivnosti auksinov i v podavlenii rosta pobegov ivy. [Anteil von Phenolverbindungen bei der Inhibierung der Wuchsstoffaktivität und beim Wachstum von Weidensprossen.]—Fiziol. Rast.12: 638–645, 1965.Google Scholar
 3. Lux, A., Luxová, M.: Development of vascular bundles in poplar roots growing on shoot cuttings of varying quality.—Biológia22: 166–171, 1967.Google Scholar
 4. Lux, A., Nižňanský, G.: Vplyv morfologického charakteru odrezkovPopulus deltoides var.monilifera na ich zakoreňovanie. [Einfluss des morphologischen Charakters von Stecklingen der ArtPopulus deltoides var.monilifera auf deren Bewurzelung.]—Biol. Práce7/11, SAV, Bratislava, pp. 1–68, 1961.Google Scholar
 5. Nanda, K. K., Purohit, A. N., Mehrotra, K.: Effect of sucrose, auxins und giberellic acid on rooting of stem segments ofPopulus nigra under varying light conditions.—Plant Cell Physiol.9: 735–743, 1968.Google Scholar
 6. Samantarai, B., Sinha, S. K.: Factors concerned in the control of vascular pattern in the induced roots of isolated leaves.—J. Indian bot. Soc.36: 1–11, 1957.Google Scholar
 7. Scandalios, J. G.: Some effects of X-rays on root primordia in the poplar.—Radiation Bot.4: 355–359, 1964.CrossRefGoogle Scholar
 8. Shapiro, S.: The role of light in the growth of root primordia in the stem of the Lombardy poplar.—In:Thimann, K. W. (ed.): The Physiology of Forest Trees, Ronald Press Company, New York, pp. 445–467, 1958.Google Scholar
 9. Thimann, K. W.: Auxins and the growth of roots.—Amer. J. Bot.23: 561–569, 1936.CrossRefGoogle Scholar
 10. Torrey, J. G.: Auxin control of vascular pattern formation in regenerating pea meristems grownin vitro.—Amer. J. Bot.44: 859–870, 1957.CrossRefGoogle Scholar
 11. Tureckaja, R. Ch., Kof, E. M.: Dinamika izmenenij auksinov i ingibitorov v zelenych i etiolirovanych čerenkoch fasoli v processe korneobrazovanija. [Dynamik der Veränderungen der Wuchsstoffe und der Wuchsstoffinhibitoren bei grünen und etiolierten Bohnenstecklingen während der Wurzelbildung.]—Dokl. Akad. Nauk SSSR1: 219–222, 1965.Google Scholar
 12. Vieitez, E., Peňa, J.: Seasonal rhythm of rooting ofSalix atrocinerea cuttings.—Physiol. Plant.21: 544–555, 1968.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1971

Authors and Affiliations

 • A. Lux
  • 1
 1. 1.Botanisches Institut der Slowakischen Akademie der WissenschaftenBratislava

Personalised recommendations