Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 9, Issue 1, pp 1–14 | Cite as

Changes in the composition of winter rape oil during seed maturation

 • Ivo Zeman
 • Vladimír Kratochvíl
Article

Abstract

The course of biosynthesis of fatty acids in the seeds of winter rape (Brassica napus L. ssp.oleifera, f.biennis cv. Třebíčská) was investigated. After the termination of flowering seed samples were taken at five intervals, the seeds were divided into 4 fractions according to size, and their weight, water content, oil content and fatty acid composition were determined. The oil content was found to increase in all size categories with time, with the exception of a minute drop when complete maturity is reached. Larger seeds contained more oil. The fatty acid composition changes with time in the individual size fractions almost continuously. The same holds for differences between seed sizes of the same sample. The main change in oil composition consists in the decrease of C18 acids in favour of C22 acids. Greatest decrements during maturation were found with oleic acid, less with linoleic acid. In absolute amounts the quantity of all synthesized acids rises, the greatest rise being observed with C22 acids (i.e. predominantly erucic acid). It follows from the mean rates of synthesis of the individual groups (C16, C18, C20, C22) of fatty acids that the fraction of C22 rate of synthesis increases, while that of the C18 acids decreases with the same speed. The results indicate that the fatty acid synthesis is most intense during the second half of seed maturation, the main role being played by accelerating the synthesis of higher acids, especially of erucic acid.

Keywords

Fatty Acid Composition Size Fraction Fatty Acid Synthesis Brassica Napus Erucic Acid 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Změny složení oleje ozimé repky při zrání semen

Изменения содержани я масла в семенах озимого рапса при иX со зревании

Abstract

Autoři sledovali pruběh biosyntezy mastných kyselin v semenech ozimé řepky (Brassica napus L., subsp.oleífera, f.biennis) odřůdy «Třebíčská“. Po odkvětu v pěti postupných termínech odebírali vzorky semen, po jejichž rozdělení do 4frakeí podle velikosti stanovili váhu semen, vlhkost, olejnatost a plynovou chromatografií složení mastných kyselin oleje. Olejnatost ve všech, velikostních frakcích stoupá s časern, s výjimkou nepatrného poklesu při úplné zralosti. Větší semena mají i obsah oleje vyšší. Složení mastných kyselin se mění s časern v jednotlivých velikostních frakcích téměř spojitě, podobně je tomu při porovnávání semen různý ch velikostí z téhož odběru. Podstatou změn složení oleje je úbytek C18 kyselin ve prospěch C22 kyselin. Nejvetsí úbytky během zrání jsou u kyseliny olejové, menší u kyseliny linolové. V absolutníeh hodnotách možství všech syntetizovaných kyselin vzrůstá, nejvíce ze všech však přibý vá C22 kyselin (t. j. převážně kyselina eriiková). Z průměrných rychlostí syntezy jednotlivých skupin (C16, C18, C20, C22) mastných kyselin vyplývá, že podíl C22 kyselin na celkové rychlosti syntezy se neustále zvyšuje, kdežto podíl C18 kyselin stejným tempem klesá. Výsledky svědčí o tom, že nejintenzivnější synteza mastných kyselin probíhá v druhé polovině období zrání semen, přič emž hlavní podí 1 na tom má zrychlující se synteza vyššich kyselin, zejména typické kyseliny erukové.

Abstract

Исследовался биосин те3 жирных кислот в сем енах озимого рапса (Brassica napus L., subsp.oleífera, f.biennis) сорта «Тржебич ска». После окоичания цветения отбирали образцы семян в пять с роков, разделяли на че тыре фракции по велич ине и определяли вес семян, влажность, м аслянистость и содер жание жирных кислот м асла газовой хро-матографией. йасляни стость повышается во всех фракциях по вели чине со временем, за исключениеM незначит ельного снижения при полной зрелости. В бол ее крупных семенах также более высокое с одержание масла. Сост ав жирных кислот Mасла со временем изменяется почти неп рерывно, подобно тому и при сравнении семян ра3ной величины из того же отбора. В осн ове изменений масла л ежит понижение соеер жания C18 кислот в пользу C22 кислот. Наи6о лее понижается содер жание олеиновой кисл оты, менее 3на-чительно—содсржани е линолевой кислоты. В абсолютных величина х количество всех кислот возрастает, бо лее всего возрастает содержание C22 кислот (т. е. преиMущественно эруковой кислоты). По с редним скоростям син теза отдсльных групп (C16, C18, C20, C22) жирных кислот постоя нно повышается доля C22 кислот в общей скорос ти синтеза, в то время как доля C18 кисло т понижается в том же т емпе. Синтсз жирных ки слот протекает наиболее интенснвно во второй половине пе риода созревания, при чем главную долю в этом повышенииимее т все ускоряющ ийся си нтез высших кислот и в особенности ти-пичной эруковой кисл оты.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bachmann, F.: Einfluss der N-Düngung auf Fettsäure-Zusammensetzung bei Raps. — Schweiz.Lanchv.Forsch.3: 67–71, 1964.Google Scholar
 2. Craig, B. M.: Comparison of the fatty acid composition of rapeseed and mustardseed oils. — Can. J. Technol.,34: 335—339, 1956.Google Scholar
 3. Craig, B. M.: Varietal and environmental effects on rapeseed. III. Fatty acid composition of 1958 varietal tests. — Can. J. Plant Sci.41: 204–210, 1961.Google Scholar
 4. Craig, B. M., Wetter, B. L.: Varietal and enviromental effects on rapeseed. II. Fatty acid composition of the oil. — Can. J. Plant Sci.39: 437–442, 1959.Google Scholar
 5. Dorrell, D. G., Downey, R. K.: The inheritance of erucic acid content in rapeseed (Brassica campestris). — Can. J. Plant. Sci.44: 499–504, 1964.Google Scholar
 6. Downey, R. K.: A selection of Brassica campestris L. containing no erucic acid in its seed oil. — Can. J. Plant Sci.44: 295, 1964.Google Scholar
 7. Downey, R. K., Craig, B. M.: Genetic control of fatty acid biosynthesis in rapeseod (Brassicanapus L.). — 37th Annu. Meet. Am. Oil Chem. Soc, 30. 9.—2. 10. 1963, Minneapolis, ref. J. Am. Oil Chem. Soc.40 (9): 40, 1963.Google Scholar
 8. Downey, R. K., Craig, B. M.: Genetic control of fatty acid biosynthesis in rapeseed (Brassicanapus L.). — J. Am. Oil Chem. Soc.41: 475–78, 1964.CrossRefGoogle Scholar
 9. Downey, R. K., Harvey, B. L.: Methods of breeding for oil quality in rapo. — Can. J. Plant Sci.43: 271—275, 1963.Google Scholar
 10. Fiby, J.: Průzkum jakosti řepkovèho oleje v sortimentu řepek. [The investigation of rape oil quality in a group of rape varieties]. — Průmysl Potravin15: 288, 1964.Google Scholar
 11. Galoppini, C., Lotti, G.: La maturazione delle mandorle, con particolare riferimento alia composizione lipidica. — Olearia16: 164–167, 1962.Google Scholar
 12. Galoppini, C., Lotti, G.: La composizione dell'solio di vinaccioli nel corso della maturazione dell'uva. — Riv. Viticolt. Enol.16: 24–28, 1963.Google Scholar
 13. Harvey, B. L., Downey, R. K.: The inheritance of erucic acid content in rapeseed (Brassicanapus). — Can. J. Plant Sci.44: 104–111, 1964.CrossRefGoogle Scholar
 14. Hilditch, T. P.: The Chemical Constitution of Natural Fats. 3rd Ed., Chapman & Hall, London 1956.Google Scholar
 15. James, A. T.: The biosynthesis of unsaturated fatty acids on isolated plant leaves. — Bioch. biophys. Acta37: 167–169, 1962.CrossRefGoogle Scholar
 16. James, A. T.: The biosynthesis of long-chain saturated and unsaturated fatty acids in isolated plant leaves. — Bioch. biophys. Acta70: 9–19, 1963.CrossRefGoogle Scholar
 17. Kartha, A. R. S., Sethi, A. S.: Biosynthesis of erucio acid inCruciferae andTropaeolaceae seed fats. — Indian J. agrie. Sci.33: 38–43, 1963.Google Scholar
 18. Kartha, A. R. S., Sethi, A. S., Narayanan, R.: Biogenesis of oil in ripening coconut and arecanut. — J. Sci. Ind. Res.18 C: 172—175, 1959.Google Scholar
 19. LÖöf, B., Appleqvist, L. A.: Breeding work in rape, turnip rape and white mustard in connection with research on the composition of the fatty acids in their seeds. — Z. Pflanzenzüchtg.52: 113–126, 1964.Google Scholar
 20. Lotti, G., Galoppini, C.: La formazione dell’olio nei semi diCucurbita pepo L. — Chim. e Ind.45: 38–40, 1963a.Google Scholar
 21. Lotti, G., Galoppini, G.: L’inoliazione nei frutti di Juglans regia L. — Ital. Agrie.100: 197–200, 1963b.Google Scholar
 22. Mikolajczak, K. L., Niwa, T. K., Earle, F. R., Wolff, I. A., Jones, Q.: Search for new industrial oils. V. Oils of Cruciferae. — J. Am. Oil Chem. Soc.38: 678–681, 1961.CrossRefGoogle Scholar
 23. Rotini, O. T., Balestrini, G.: Variations de la composition en acides gras de l’huile d’olive pendant la maturation du fruit. — Inf. Int. Olèic. (26): 117–122, 1964.Google Scholar
 24. Rotini, O. T., Baragli, S., Gentili, M.: Alcune variazioni nella composizione lipidica nel corso del processo di maturazione delle olive tunisine. — Chim. e Ind.44: 1126–1129, 1962.Google Scholar
 25. Sallans, H. R.: Factors affecting the composition of Canadian oil seeds. — J. Am. Oil Chem. Soc.41: 215–218, 1964.CrossRefGoogle Scholar
 26. Stefansson, B. R., Hougen, F. W., Downey, R. K.: Note on the isolation of rape plants with seed oil free from erucic acid. — Can. J. Plant Sci.41: 218–219, 1961.Google Scholar
 27. Takagi, T.: Saikin ni okeru Kanada wo chūshin to shita natane no kenkyū. [The contemporary state of rape research, namely in Canada.] (In Japan). — Yukagaku14: 134–138, 1965.Google Scholar
 28. Uzzan, A., Arondel, M. T.: Influence de la variètè, du lieu et des conditions culturales de certaines graines olèagineuses sur la composition on acides gras de leur huile. — Rev. Fr. Corps Gras12: 323–332, 1965.Google Scholar
 29. Voškeruša, J.: Pěstování olojnin ČSSR. [The breeding of oil plants in Czechoslovakia.] — 1st Ed., St. zemědělskè nakl., Praha, 1965.Google Scholar
 30. Youngs, C. G., Mallard, T. M., Craig, B. M., Sallans, H. R.: Component fatty acids of rapeseed oil. — Can. J. Chem.29: 871—876, 1951.CrossRefGoogle Scholar
 31. Zeman, I.: Příspěvek k řešení problematiky zlepšení kvality ř epkovèho oleje. [A contribution to solve the problem of the rapeseed oil quality improvement.] — Konf. Technol. Tuků, 23.-24. 5. 1963, Praha, Edit, by OSTEI, Ústí n. L., pp. 36-39.Google Scholar
 32. Zeman, I.: Analýza složení mastnýeh kyselin olejů řepek a řepic. [The analysis of the rapeseed fatty acid composition (Brassica napus andB. campestris).] — Průmysl Potravin15: 287–288, 1964.Google Scholar
 33. Zeman, I., Fiby, J.: Zur Frage der Qualitätsverbesserung von Rapssamenöl. I. Die Bestimmung der Zusammensetzung vod Fettsäuren in Raps und Rübsenölen. — Sci. Pap. Inst. Chem. Teohnol., Prague, Food Technol.8 (1): 113–123, 1964.Google Scholar
 34. Zeman, I., Pokorný J.: Složení mastných kyselin lipidů řepkový ch extrakčních šrotů. [The fatty acid composition in the lipids of extracted rapeseed meal], — Prümysl Potravin15: 289, 1964.Google Scholar
 35. Zeman, I., Pokorný, J., Kozlowska, H., Rutkowski, A.: über Rapsschrote. 6. Rest-Fett in Extraktionsschroten. — Nahrung8: 681—690, 1964.Google Scholar
 36. Jednotnèanalytickèmetody č. 11.—Tuky. [Standard analytical methods, No. 11.—Fats.] — Minist. Potrav. Prům., Praha. 1956.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1967

Authors and Affiliations

 • Ivo Zeman
  • 1
 • Vladimír Kratochvíl
  • 2
 1. 1.Research Institute of Fat IndustryÚstínad Labem
 2. 2.Research Station for Oil-Bearing PlantsOpava

Personalised recommendations