Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 1, Issue 3, pp 235–247 | Cite as

Dry matter production and growth in length of overground parts ofCarex humilis leyss

 • Milena SmetÁnkovÁ
Article

Summary

1. The relative suitability of three natural habitats ofGarex humilis was determined on the basis of dry matter production of individual plants at the end of the growing period. In the habitat which was found to be the most favourable from this point of view the lowest degree of ground cover by the plant concerned was also recorded. It is therefore possible "to assume that it is not only factors connected with the habitat that influence the occurrence ofCarex humilis under the given conditions.

2. A comparison of the course of the growth curve with changes in air temperature indicates that, for the initial growing period when soil humidity is adequate, temperature is probably the limiting factor.

3. The results of the cultivation experiments lead to the conclusion that the water factor has the strongest influence on growth in length and on increase in dry weight of the overground parts ofCarex humilis. Under the conditions obtaining in these experiments the influence of light intensity and of the chemical composition of the soil on growth were not found.

Keywords

Soil Humidity Water Factor Overground Part Bedding Experiment Natural Biotope 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

HaкoплeHиe cуxoГo BeЩecTBa и pocT B ДлиHу HaДзeMH ыx чacTeй ocoкиCarex humilis leyss

Souhrn

Na třech mikroklimaticky zřetelně odliśných a měřením charakterisovaných stanovištích (step, skalní step, les) v Českém krasu (Velká hora u Karlštejna, okr.Beroun, střední Čechy) byla porovnávána produkce sušiny a délkový růst nadzemní části ostřiee nízké (Carex humilis LEYSS.) V závislosti na hlavních stanovištníoh činitelích. Produkce sušiny nadzemní části jednotlivých rostlinC. h. byla nejvyččí na stepi, kde ostřiee nízká též silně odnožovala a hojně kvetla. Její procento pokryvnosti bylo však na tomto stanovišti ze všech tří srovnávanýeh nejnižší. V lese a na skalní stepi, kde je ostřice nízká ve svém vývínu omezena (na skalní stepi nízká produkce jednotlivých rostlin, v lese slabé odnožován kvetení), byla zjištěna pokryvnost daleko vyšší než na stepi. O rozšíření sledované rostliny tedy zřejmě nerozhodují jen klimatické a edafické podmínky stanovištní, ale současně i další faktor, pravděpodobně konkurenční. Z porovnání přírůstkové křivky (na zékladé délkových měření, protože délka nadzemní části - tj. v případěC. h. délka listů - je počátkem vegetaěního období přímo ύměrná váze sušiny) se změnami průměrných teplot vzduchu vyplývá, že v počatečním období růstu je patrně limitujícím faktorem růstu teplota. Ve vegetačních pokusech s přesazenými a vysetými rostlinami bylo možno zčásti oddělit vliv jednotlivých faktorů na růstC. h; z výsledků je možno uzavřít, že na délku nadzemní části, a tim i na produkci sušiny má uC. h. vliv především vodní faktor. Vliv intensity světla ani chemického složení půdy na růst nebyl v daných podmínkách zjižtěn. Rozdíly růstu, pozorované v přirozených podmínkách, závisí tedy pravděpodobně hlavně na vodním režimu stanovišt, v případě většího růstu ostřiee nízké v lese. Nižší vzrůst ostíiee nízké na skalní stepi ve srovnání se stepí se nepodařilo objasnit pokusem, protože podmínky těchto stanovišt nejsou reprodukovatelné z výsledků měření na přirozených stanovištích vyplývá možný vliv extrémnějšího mikroklimatu skalní stepi.

беЧюме

B Tpex пo MикpoклиMaTу ЯBCTBGHHO OTлиЧaЮиxcЯ и пpи пoMoЩи TOЧHЫX изMepeHлй oxapaкTepизOBaHHыx биoToпax (cTeпь, КaMeHиCTaЯ cTeпь и лec) B oбacTи ЧeШcкoГo кapcTa (<BeлKa Гopa> Глиз КapлШ ГeйHa, БepoyHCкoгo p-Ha, CpeДHЯ ЧexиЯ) пpoизBOД илocЬ cpaBHиTeлЬHoe иccлeДoBaHиe пpиpocTa cyxoГo BeЩecTBa и pocTa B ДлHHy

HaДзEMHЫX ЧacTeй OCOкиCarex humilis LEYSS. CaMЫй BЫCOки й пpиpocT cyxoГo BeЩecTBa HaДзeMHЫx ЧacTeй OTДeлbHЫx pacTeH ий иMeЛ MecTO B CTeпи, ГДe ocoКa CилЬHO куcTи лacЬ и OбилЬHO ЦBeлa. пpoЦeHT пoкpЫTиЯ бЫл oДHaкO, B cTeпи Hижe, ЧEM B Дуx ocTaлЬH Ыx биO Toпax. B лecy и B кaMeHиcTOй cTeпи, ГДe paзB иTиe OCOки бЫЛO oгpaHиЧCHO (B пepBOM cлуЧae и з-зa cлaбoГo куШEHия и ЦBeTeHиЯ, B кaMeH иOToй CTEпи из-зa HизкOй пpoДукп ии OTДeлЬHЫX pacTeHий), пpoЦeHT пoкpЫTиЯ бЫл BЫШe, ЧEM B CTeпи. PacпpocTpaHeHиe иcлeДOBaHHoГo pacTeHиЯ зaBиCиT, пoBи,ДиMOMУ, He TOлbкO OT OДHиX лиШЬ клиMaTи ЧecКиX и пoЧBeHHЫx Уc лOBий MecioHaxoжДeHиЯ, HO и OT КaКoГo-To ,ДpУгo гo ΦaкTopa, BepOЯTHO ot кOHкУpeHЦии. и3 cpaBHeHиЯ к pиBoй пpиpocTa (пocTpoeHHoй Ha ocHOBaHии ДaHHЫx пo изMeHeH иЮ ДлиHЫ HaДзeMHЫx ЧacTeй, Taк кaк пocл EДHЯЯ - B cлyЧaeC. humilis Д лиHa лиCTЬeB B HaЧaлe BeГeTaЦиoHHoro пepиoДa пpЯMO пpoпo ЦиoHaлЬHa Becy cyxoгo BeЩecTBa) c кpA BOй cpeДHeй TeMпepaTypЫ BOзДyxa BЫTeкaeT, ЧTO B HaЧaлЬbHЫй пEpиoД pocTa o гpaHиЧиBaЮШM AкTopoM pocTa ЪBлeTCЯ TeMпepaTypa.

B BeГeTaЦиOHHЫx oпTax c пepecaжeHHЫMи и пoceЯHHЫMи pacTeHиЯMи OTЧcTи yДaлocЬ BЫДeДиTЬ Bли ЯHиe OTДeлЬHЫX Φa кTOPOB Ha pOCTC. humilis. Ha OCHOBaHии ЭTи X ДaHHЫX MOжHO зaклЮЧиTЫ, ЧTO Ha POCT B ДлиHу Ha ДзeMHЫX ЧaCTeй и TEM CaMЫM TaКжe Ha пpиPOCT cyxoгo BeШecTBa B лиeT, пpeжДe BceГo, BOДHЫй peжиM. He уa лocЬ ДOкaзaTЬ B лиHиE иHTeHCиBHOCTи OCBeЩeHиЯ и XиMиЧeCкOГO COCTaBa пOЧЫ Ha pOCT B ДaHHЫX yCлOBиЯX.

PaзлиЧиЯ B pocTe, HaблЮДAeMЫe B пpиpoДHЫx yc лOBиЯx, зaBиcЯT, зHaЧиT, ГaгHЫM oбpaзOM OT BoД HoГo peжиMa ДaHHoГo биOToпa.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Boysen-Jensen, P.: Causal plant geography. - Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Meddelelser (Köbenhavn)21: 1–18, 1949.Google Scholar
 2. Bkaun-Blanquet, J., Moob, M.: Prodromus der Pflanzengesellschaften - 5. Verband des Bromion erecti. Montpellier 1938.Google Scholar
 3. Dostál, J.: Seznam kapradorostů a jevnosnubných rostoucích v reservaci Velká hora [List of Pteridophytes and Spermatophytes growing in the Velká hora reservation]. - Sborník ĊAT16: 517–520, 560-580, 1942.Google Scholar
 4. Drude, A.: über die Standortsverhältnisse vonCarex humilis LEYSS. bei Dresden als Beitrag zur Frage der Bodenstätigkeit. - Ber. Dtsch. bot. Ges.5: 286–293, 1887.Google Scholar
 5. Ellenbekg, H.: Physiologisehes und ökologisches Verhalten derselben Pflanzenarten. - Ber. Dtseh. bot. Ges.65: 350–361, 1953.Google Scholar
 6. Hammond, L. C., Kiekham, D.: Growth curves of soyabeans and corn. - Agron. J.41: 23–29, 1949.Google Scholar
 7. Hrubý, K., KonviČ5ka, O.: Polní pokusy, jejich zakládání a hodnocení [Field experiments, their establishment and evaluation]. - Olomouc 1954.Google Scholar
 8. Káš, V.: Mikrobiologická eharakteristika půd [The microbiological description of soils]. - Sbornik ČAT16: 659–668, 1942.Google Scholar
 9. Klika, J.: Geobotanická studie rostlinnýeh společenstev Velkcé hory u Karlštejna [A geobotanical study of plant communities of Velká hora near Karlštejn]. - Rozpravy II. tř. Čes. Akad. (Praha)38: 1–42, 1928.Google Scholar
 10. Klika, J.: Die Gesellsehaften des Festucion vallesiaceae Verbandes in Mitteleuropa. - Studia bot. čechica2: 117–157, 1939.Google Scholar
 11. Klika, J.: Rostlinná společenstva Velké hory [Plant communities of Velká hora]. - Sborník ČAT16: 580–602, 1942.Google Scholar
 12. Klika, J., NOVáK, V., GREOOR, A.: Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a půdoznalství [Practical phytocenology, ecology, climatology and soil science]. - Praha 1954.Google Scholar
 13. Krause, W.: Untersuehungen uber die Ausbreitungsfähigkeit der niedrigen Segge (Carex huitmilis LEYSS.). - Planta31: 91–168, 1940.CrossRefGoogle Scholar
 14. Kratjse, W.: Über Keimung und Jugendwachstum im Hinblick auf die Entwicklung der Pflanzendecke. - Planta38: 132–156, 1950.CrossRefGoogle Scholar
 15. Mahn, E. G.: Über die Vegetations-und Standortsverhajtnisse einiger Porphyrkuppen bei Halle. - Wiss. Ztschr. Martin Luther Univ., Halle-Wittenb. Math. Nat.6: 177–208, 1957.Google Scholar
 16. Mařan, B.: Pedologický výzkum půd na Velke hoře [Pedological investigation of soil on Velká hora]. - Sborník ÁAT16: 602–610, 644-658, 1942.Google Scholar
 17. Mitchell, K. J.: Influence of light and temperature on the growth of ryegrass (Lolium sp.). I. Pattern of vegetative development.- Physiol. Plant.6: 21–46, 1953.CrossRefGoogle Scholar
 18. Pallmann, H., Eichenberger, E., Hasler, A.: Eine neue Methode der Temperaturmessung bei ökologischen oder bodenkundliehen Untersuehungen. - Ber. Schweiz. bot. Ges.50: 337–362, 1940.Google Scholar
 19. Podpéra, J.: Kvétena Moravy III [Flora of Moravia III]. - Brno 1928.Google Scholar
 20. Prantl, F.: Geologická stavba reservace Velké a Dřínové hory [The geological structure of Velká and Dřínová hora]. - Sborník ÁAT16: 500–505, 1942.Google Scholar
 21. Rabotnov, T. A.: Zhiznenny cikl mnoholetnikh travyanistykh rasteny v lugovykh cenozakh [The life cycle of perennial herbs in meadow communities]. - Geobotanika6: 7–204, 1950.Google Scholar
 22. Sampson, A. W., Mccarty, E. C.: The carbohydrate metabolism ofStipa pulchra. - Hilgardia5: 61–100, 1930.Google Scholar
 23. Smetankova, M.: Ekologicka studie o ostfici nizke (Carex humilis LEYSS.). - [Ecological study ofCarex humilisLEYSS..] Diss., Charles University, Praha, 1958.Google Scholar
 24. Smirnov, P. A.: Issledovaniya flory Tambovskoy gubernii v 1917-21 g. [Investigation of the flora of Tambov Gubernia in 1917-21]. - Zh. bot. obshch. 8, 1923 (cit. Podpéra 1928).Google Scholar
 25. Strnadová, K.: Příspévek k ekologii dřevin v xerothermní oblasti středních Čech [The ecology of woody plants in the central Bohemian area], - Diss., Charles University, Praha, 1958.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1959

Authors and Affiliations

 • Milena SmetÁnkovÁ
  • 1
 1. 1.Geobotanical Section of the Department of BotanyFaculty of Biology, Charles UniversityPraha

Personalised recommendations