Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 18, Issue 5, pp 392–392 | Cite as

Book review

 • Ingrid Tichá
 • Jana Pospíšilová
Brief Communication
 • 30 Downloads

References

 1. Babushkin, L. N. :Mekhanizm i Fiziologischeskaya Rol’ Ust’ichnykh Dvizhenii. [Meohanismus und Aufgabe der Spaltöffnungsbewegungen]. — Shtintsa, Kishinev 1975. 122 S. 0,76 Rbl.Google Scholar
 2. Vodoobmen Bastenil pri Neblagopriyatnykh Usloviyakh Sredy. [Water Balanoe of Plants during Unfavourable Environmental Conditions.] — Shtiintsa, Kishinev 1975. 260 pp. Rbl. 1.75, in Russian.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1976

Authors and Affiliations

 • Ingrid Tichá
  • 1
 • Jana Pospíšilová
  • 1
 1. 1.Praha

Personalised recommendations