Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 12, Issue 6, pp 388–394 | Cite as

The application of growth regulators for the physiological emasculation of rye(secale cereale l.) flowers

 • Z. Sladký
Article

Abstract

The present paper deals with the possibility of using growth regulators for the physiological emasculation of rye flowers and utilizes our knowledge of the higher sensibility of stamens to the auxin level. By means of bioassays it has been found that a relatively low content of auxins and a definite level of gibberellins and inhibitors are characteristic for normal rye spikes at the time of stamen differentiation. The higher level of auxins and expressive inhibitions occur in the later course of pistil differentiation.

Two sprayings of plants with mixed solutions of MH and NAA and two further sprayings with a solution of NAA only before the stamen differentiation change slightly the natural character of endogenous regulators in spikes and cause the destruction of mother pollen cells in anthers and the sterility of anthers in the majority of rye florets. The anthers in the basis of spikes sometimes contain pollen grains after treatment, but their fertility is substantially lowered because the spray evidently disturbed the accumulation of reserve substances in pollen grains. The development of pistil was not affected by the exogenous application of growth regulators. Normal kernels arose in the majority of flowers after supplementary pollination. Some accidental effects of exogenous application of growth regulators, as for example reduced stem growth and disorder of lodicule function were lowered to a great extent by adding GAS to the last two sprayings of NAA.

Keywords

Growth Regulator Exogenous Application Pollen Sterility Endogenous Regulator Maleic Hydrazide 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Použití růstových regulátorů pro fyziologickou kastraci květů(Secale sereale) L

Abstract

Píedložená práce sleduje možnosti použití rustových regulátorů pro fyziologickou kaatraci květů aita a využívá poznatků o vyšší oitlivosti tyčinek látkám auxinové povahy. Biologickými testy bylo zjištěno, že v klasech žita je běbem difereneiace tyčinek poměrné nízký obsah látek auxinové povahy a určitá hladina látek giberelinových a inhibiěních. Během pozdějši diferenciace pestíků doohází zvysení obsahu látek auxinovo povahy vyskytu výrazných inhibic. Dva postřiky rostlin MH s NAA a další dva samotným roztokem NAA během vývoje tyčinek, pozméní poněkud přirozenč Charakter regulátorů a vyvolají sterilitu prašníku ve větsině kvítků. Praáníky na bázi klasu obsahují nékdy pyl, ale jeho fertilitá je podstatně suízena, neboí postřik zřejmě naruší ukládání zásobních látek v pylových zrnech. Vývoj pestíku nebyl exogenní aplikaoí růstových regulátorů ovlivněn. Po dodatecném opylení vznikly vo většině kvitků obilky. Některé vedlejší ůčinky exogenní aplikaoe růstových regulátorů, jako snízeny růst a porucha funkce lodikul, byly do značné míry sníženy pridáním giberelové kyseliny do dvou postriků NAA.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bentley, J. A., Housley, S.: Bio-assay of plant growth hormones. — Physiol. Plant.7: 405–419, 1954.CrossRefGoogle Scholar
 2. Diakontt, P.: Opredelenije žiznesposobnosti pylcy rastenij. [Estimation of vitality of plant pollen.] — Vest. sel. choz. Nauki8: 123–127, 1962.Google Scholar
 3. Eaton, F. M.: Selective gametocide opens way to hybrid cotton. — Science126: 1174–1175, 1957.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Galun, E.: The role of auxine in the sex expression in the cucumber. — Physiol. Plant.12: 48–60, 1959.CrossRefGoogle Scholar
 5. Heslop-Harrison, J.: The control of flower differentiation and sex expression. — Coll. intern. C.N.B.S.123: 649–664, 1964.Google Scholar
 6. Kefford, N. P.: The growth substances separated from plant extracts by chromatography I and II. — J. exp. Bot.6: 129–151, 245-255, 1955.CrossRefGoogle Scholar
 7. Moore, J. P.: Male sterility induced in tomato by sodium 2,3-dichlorisobutyrate. — Science129: 1738–1740, 1959.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Moss, G. I., Heslop-Harrison, J.: Photoperiod and pollen sterility in maize. — Ann. Bot.32: 833–846, 1968.Google Scholar
 9. Ná;trová, Z.: Quantitative analysis of free amino acids and carbohydrates in spring barley anthers at different stages of maturity. — Biol. Plant.10: 118–126, 1968.CrossRefGoogle Scholar
 10. Nitsch, J. P.: Plant hormones in the development of fruits. — Quart Rev. Biol.27: 33–57, 1952.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Pilet, P. E.: Nouvelle contribution à l’etude du géotropisme des étamines d’Hostacaerulea Tratt. — Bull. Soc. bot. Suisse60: 5–14, 1950.Google Scholar
 12. Salisbury, F. B.: The Flowering Process. — Pergamon, Oxford 1963.CrossRefGoogle Scholar
 13. Sembdner, G., Gross, R., Schreiber, K.: Die Dünnschichtchromatographie von Gibberellinen. — Experientia18: 584–585, 1969.CrossRefGoogle Scholar
 14. Sladký, Z.: Physiological emasculation of rye flowers by means of exogenous application of growth regulators. — Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. Biol.24: 000–000, 1970.Google Scholar
 15. Teltsoherova, L.: Changes in the level of endogenous gibberellins and auxins in apical buds ofChenopodium rubrum L. after application of growth substances reversing the effect of (2-chlorethyl)-trimethylamonium chloride (CCC) on flowering. — Biol. Plant.10: 305–310, 1968.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1970

Authors and Affiliations

 • Z. Sladký
  • 1
 1. 1.Research Laboratory of Plant Physiology and AnatomyJ. E. Purkynù UniversityBrnoCzechoslovakia

Personalised recommendations