Advertisement

Biologia Plantarum

, 10:296 | Cite as

The problem of isolation of the X virus inhibitor from potato leaf sap

  • Liana Albrechtová
Article

Abstract

Using moving boundary electrophoresis in a veronal buffer, pH 8·5, of 0·05 ionic strength and at 4·3 mA, we succeeded in separating the inhibitor, which was obtained by fractionation on a Sephadex G-50 column, into four components. The two most substantial components represent 25% and 65% respectively from the separated proteins as a whole. The heterogeneity of the inhibitor was proved by analytical ultracentrifugation, too. The ionex chromatography was applied for the quantitative separation of the inhibitor. We used ionex chromatography on DEAE Cellulose the concentration gradient being 0–1m NaCl in a 0·01m phosphate buffer, pH 7·3, and on DEAE Sephadex A-50 using the same concentration gradient in a phosphate buffer, of 0·1 ionic strength and pH 7·3. In both cases four components were obtained. The most substantial component, representing 65% of the whole analysed material, was eluted at the concentration 0·15–0·3m NaCl, and was electrophoretically homogenous and showed the most effective inhibitory ability.

Keywords

DEAE Virus Inhibitor DEAE Cellulose Inhibitory Ability Potato Leaf 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Výzkum izolace inhibitoru viru X ve štávè z listů rostlin bramboru

Исследование изоляции ингибитора вируса X из сока листьев картофеля

Abstract

Volnou elektroforézou ve veronalovém pufru o pH 8,5, iontové síle 0,05 a při 4,3 mA se podařilo rozdělit ve čtyři složky inhibitor, získaný frakcionací v koloně Sephadexu G-50. Dvě největší složky tvoří 25 % a 65 % celkového množství rozdělených bílkovin. Rovněž analytická ultracentrifugace dokázala nehomogenitu inhibitoru. Pro kvantitativní dělení inhibitoru byla použita ionexová chromatografie na DEAE celulose za použití koncentračního gradientu 0–1m NaCl v 0,01m fosfátovém pufru pH 7,3 a na DEAE Sephadexu A-50 za použití stejného koncentračního gradientu ve fosfátovém pufru o iontové síle 0,1 a pH 7,3. V obou případech se získaly čtyři složky. Největší složka, tvořící 65 % celkového vneseného materiálu, eluovaná při koncentraci 0,15–0,3m NaCl, projevila největší inhibiční schopnost a je elektroforeticky homogenní.

Abstract

При помощи электрофореза в вероналовом буфере pH 8,5 ионной силы 0,05 и при 4,3mA удалось разделить на четыре компонента ингибитор полученный фракционированием в колонке с Sephadex G-50. Два основных компонента составляют 25% и 65% общего количества разделенных белков. Аналитическая центрифугация также показала неоднородность ингибитора. Для количественного разделения ингибитора применяли ионекс хроматографию на DEAE целлюлозе с использованием градиента концентрации 0–1m NaCl в 0,01m фосфатном буфере pH 7,3 и на DEAE Sephadex A-50 с тем же градиентом концентрации в фосфатном буфере ионной силы 0,1 и pH 7,3. Четыре компонента получено в обоих случаях. Самый большой компонент, составляющий 65% общего количества внесенного материала, элюированный при концентрации 0,15–0,3m NaCl ингибирует наиболее сильно и является однородным при электрофорезе.

References

  1. Jermoljev, E., Brčák, J.: Über die Hemmwirkung des Pressaftes einiger Kartoffelsorten auf das X, Y und S-Virus.—Nachricht Bl. d. dtsch. PflSchDienstes, Stuttgart17: 55–60, 1965.Google Scholar
  2. Jermoljev, E., Albrechtová, L.: Research of substances inactivating the X virus present in sap from potato leaves.—Biol. Plant.7: 65–73, 1965.CrossRefGoogle Scholar
  3. Jermoljev, E., Albrechtová, L.: Investigation of the X virus inhibitor from potato leaf sap.— Biol. Plant.8: 434–443, 1966a.Google Scholar
  4. Jermoljev, E., Albrechtová, L.: Serological determination of the amount of the X virus inhibitor in potato leaf sap.—Biol. Plant.8: 444–451, 1966b.CrossRefGoogle Scholar
  5. Nitzany, F. E., Cohen, S.: A case of interference between alfalfa mosaic virus and cucumber mosaic virus.—Virology11: 771–773, 1960.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1968

Authors and Affiliations

  • Liana Albrechtová
    • 1
  1. 1.Central Research Institute of Plant ProductionPraha-Ruzyně

Personalised recommendations