Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 16, Issue 5, pp 321–324 | Cite as

Purification, electron microscopy and serology of virus isolated fromEuonymus europaea

 • Valéria Šubíková
 • Helena Baumgartnerová
 • V. Bojňanský
Article
 • 50 Downloads

Abstract

Euonymus mosaic virus”, purified from cucumber cotyledons by the differential and density-gradient centrifugation, shows typical nucleoprotein absorption spectrum. Electron microscopy reveals isometric virus particles of about 37 nm diameter. No reaction of purified “Euonymus mosaic virus” was observed with antisera against a raspberry ringspot virus, tobacco ringspot virus, cherry leaf roll virus, strawberry latent ringspot virus, tomato ringspot virus, elm mosaic virus, arabis mosaic virus, tomato bushy stunt virus and watermelon mosaic virus.

Keywords

Mosaic Virus Ringspot Virus Watermelon Mosaic Virus Cucumber Cotyledon Tomato Bushy Stunt Virus 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Purilfikácia, elektrónová mikroskopia a sérologia vírusu izolovaného z bršlena európskeho

Abstract

„Virus mozaiky bršlena” purifikovaný z klíčných listov uhoriek diferenciálnou a hustotnou gradientovou centrifugáciou vykazuje typické absorpčné spektrum nukleoproteinu. Pod elektronovým mikroskopom je možné vidiet izometrické vírusové častice s priemerom okolo 37 nm. Vyčistený „vírus mozaiky bršlena” nereagoval s antisérom proti vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu krúžkovitosti rajčiaka, vírusu mozaiky brestu, vírusu mozaiky arábky, vírusu zakrpatenosti rajčiaka a vírusu mozaiky dyne červenej.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bojňanský V. et al.: Vírusové choroby rastlín. [The virus diseases of plants.] Slov. Vydav. pôdohosp. Lit., Bratislava 1963.Google Scholar
 2. Bojňanský V., Kosljarová V.:Euonymus mosaic.—Biol. Plant.10: 322–324, 1968.CrossRefGoogle Scholar
 3. Schmelzer K.: Das latente Erdbeerringflecken-Virus ausEuonymus, Robinia undAesculus.— Phytopath. Z.66: 1–24, 1968.CrossRefGoogle Scholar
 4. Šubíková, V.: Mechanical transmission ofEuonymus mosaic virus, maple leaf perforation by the leaf extract or leaf nucleic acids to herbaceous plants.—Biol. Plant.15: 166–170, 1973.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1974

Authors and Affiliations

 • Valéria Šubíková
  • 1
 • Helena Baumgartnerová
  • 1
 • V. Bojňanský
  • 1
 1. 1.Institute of Experimental Phytopathology and EntomologySlovak Academy of SciencesIvánka pri DunajiCzechoslovakia

Personalised recommendations