Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 10, Issue 6, pp 445–448 | Cite as

Mechanical rigidity and lignine content in different developmental phases of winter rape siliqua

 • V. Kratochvíl
Article

Abstract

The lignine content and mechanical rigidity of siliquae ofBrassica napus L. ssp.oleifera f.biennis, cv. Třebíčská were studied. Experimental plants were harvested in five consecutive periods and developmental stages of siliquae were determined on the basis of the weight of 1000 seeds. During the development of siliquae a gradual accumulation of lignine takes place; the content reached its maximum in certain developmental phases and then decreased. The mechanical rigidity of siliquae had a similar tendency. There were statistically significant differences in both properties studied within individual developmental phases. A highly significant positive correlation was found between lignine content and mechanical consistency.

Keywords

Nono Lignine Content Apical Region Experimental Plant Pase 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Mechanická pevnost a obsah ligninu v různých vývojových fázích šešulí

Механическая прочность и содержание лигнина в разных фазах развития стручка озимого рапса

Abstract

Byl sledován obsah ligninu a mechanická pevnost šešulí uBrassica napus L. ssp.oleifera f. biennis, odrůda Třebíčská. Rostliny z kterých byly šešule odebírány byly sklizeny v pěti postupných termínech a vývojová fáze šešulí byla charakterizována vahou 1000 zrn. Během vývoje šešulí dochází k postupnému hromadění ligninu, jehož obsah dosahuje v urěité vývojové fázi šešule svého maxima a potom opět nepatrně klesá. Obdobnou tendenci jako obsah ligninu vykazuje i mechanická pevnost šešulí. Mezi jednotlivými vývojovými fázemi šešulí byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly v obou sledovaných charakteristikách. Mezi obsahem ligninu a mechanickou pevností šešule byla zjištěna vysoce průkazná kladná korelace.

Abstract

Исследовалось содержание лигнина и механическая прочность стручков уBrassica napus L. ssp.oleifera, f. biennis сорт Тшебичска. Растения убирали в пяти разных сроках и фазы развития стручков характеризовали весом 1000 зерен. В течении развития стручков лигнин постепенно накопляется, на определенной фазе достигает максимума и нозднее его содержание незначительно снижается. Ту же тенденцию имеет и механическая прочность стручков. Различия по обеим характеристикам в разных фазах развития бЫли статистически достоверными. Между содержанием лигнина и механической прочностью стручков установлена высоко достоверная положительная корреляция.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Andersson, G., Olsson, G.: Ölpflanzen.—In:Kappert, H., Rudorf, W. (ed.): Handbuch der Pflanzenzüchtung, 2. Aufl., V. Band S. 1–66.—Verlag Paul Parey, Berlin—Hamburg, 1960.Google Scholar
 2. Fiediuszko, S.: Wspólezesne metody hodowli rzepaku ozimego. [Contemporary methods of breeding of winter rape]. Postepy Wiedzy Rolniczej2: 55–62, 1953.Google Scholar
 3. Fisher, H.: Quantitative determination of lignine in hay.—Acta Agric. Scand.10: 1–43, 1951.Google Scholar
 4. Garlicka, W.: Wstepne badania nad anatomią pękających i trudno pękających ŀuszczyn rzepaku. [Preliminary investigation into the anatomy of bursting rape pods and those that burst with difficulty].—Hodowla roslin, aklimatizacja i nasiennictwo5: 233–256, 1961.Google Scholar
 5. Jakubiec, J., Grochowski, L.: Polowa i laboratoryjna ocena odpornosci odmian rzepaku jarego na pękanie ŀuszczyn. [Field and laboratory evaluation of resistance of variaties of spring rape for bursting of pods].—Zeszyty Naukowe SGGW-Rolnictwo7: 49–65, 1963.Google Scholar
 6. Kratochvíl, V.: Methods of breeding winter rape on resistance for shedding and winter hardness.—Final Report, Breeding Research Station, Opava 1965.Google Scholar
 7. Kratochvíl, V.: Correlation between morphological characters and mechanical rigidity of the siliqua in rape.—Study Informations VS MZLH Opava, (3): 1–6, 1962.Google Scholar
 8. Lembke, H.: personal communication 1959.Google Scholar
 9. Lööf, B.: Inverkan åv olika skördetider på frökvalitet och dräsning hos oljeväxter. [Influence of various methods of harvest of oil-plants on quality of sleds and liadility of siliquae for shedding.]—Sveriges Utsädesföring Tidskrift68: 61–73, 1958.Google Scholar
 10. Lööf, B.: Platzfestigkeit als Zuchtproblem bei Ölpflanzen der Familie Cruciferae.—Ztschr. f. Pflanzenzüchtung46: 405–416, 1961.Google Scholar
 11. Nicolaisen, W.: Züchtung von Raps.—Ztschr. f. Pflanzenzüchtung25: 362–379, 1943.Google Scholar
 12. Tomaszewska, Z.: Badania morfologiczne i anatomiczne luszczyn kilku odmian rzepaku i rzepiku ozimego oraz przyczyny i mechanizm ich pękania. [The morphological and anatomical research of the shells of some varieties of rape and winter angirimony, the reason and mechaoism of their bursting.]—Hodowla roslin, aklimatizacja i nasiennictwo8: 147–180, 1964.Google Scholar
 13. Voškeruša, J. et al.: Breeding of oil plants in ČSSR.—First ed., Stát. zeměd. nakl., Praha, 1965.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1968

Authors and Affiliations

 • V. Kratochvíl
  • 1
 1. 1.Oil-plant Breeding InstituteOpava

Personalised recommendations