Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 12, Issue 2, pp 159–166 | Cite as

The agrochemical effectiveness of some phosphorus-nitrogen compounds with the direct P−N bond

 • L. Ondráček
 • Z. Řezáč
 • F. Moudrý
 • J. Hampl
 • W. Waněk
Article

Abstract

Phosphorus-nitrogen compounds characterized by the direct P−N bond, represented by trimeric and tetrameric phosphorus nitridoamide—[PN(NH2)2]3–4, phosphorus oxytriamide—PO(NH2)3 and ammonium diamidophosphate—NH4PO2(NH2)2, were applied as fertilizers in a vessel experiment with barley and their agrochemical effectiveness was compared with that of ammonium phosphate—(NH4)2HPO4. The results obtained indicate that the above compounds are of nutritive value for plants.

Keywords

Ammonium Nitrate Ammonium Phosphate Potassium Sulphate Vessel Experiment Straw Harvest 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Agrochemická úěinnost některých dusíkofosforečných sloučenin s přímou vazbou P−N

Abstract

Dusíko-fosforečné sloučeniny charakterisované přímou vazbou P−N representované trimérním a tetramérním fosfornitridamidem—[PN(NH2)]3–4, fosforoxytriamidem—PO(NH2)3 a diamidofosforečnanem amonným—NH4PO2(NH2)2 byly aplikovány jako hnojiva v nádobovém pokusu u ječmene a porovnávány agrochemické účinnosti se středním fosforečnanem amonným—(NH4)2HPO4. Dosažené výsledky indikují, že uvedené sloučeniny se mohou příznivě uplatnit ve výživě rostlin.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Audrieth, L. F., Sowerby, D. B.: The Phosphonitrilamides.—Chem. Ind. 748–749, 1959.Google Scholar
 2. Becke-Goehring, M., Sambeth, J.: Über die Reaktion zwischen Phosphor (V)-oxyd und Ammoniak.—Z. anorg. allgem. Chem.297: 287–295, 1958.CrossRefGoogle Scholar
 3. Dostál, K., Kouřil, M., Novák, J.: Die Hydrolyse der ringförmigen Phosphornitridamide.— Z. Chem.4: 353, 1964.Google Scholar
 4. Klement, R., Koch, O.: Phosphoroxy-triamid und Phosphorthio-triamid.—Chem. Ber.87: 333–340, 1954.CrossRefGoogle Scholar
 5. Pellegrini, G., Montecatini, S. G. p. I. M. C.: Düngemittel. Patent GDR No. 41.626, 1965.Google Scholar
 6. Waněk, W., Ondráček, L., Jäger, L., Jára, V., Řezáč, Z., Skřivánek, J.: Nová vysokokoncentrovaná hnojiva [New high-concentrated fertilizers].—Patent ČSSR No. 119.228, 1966.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1970

Authors and Affiliations

 • L. Ondráček
  • 1
 • Z. Řezáč
  • 2
 • F. Moudrý
  • 2
 • J. Hampl
  • 2
 • W. Waněk
  • 3
 1. 1.Research Institute of Inorganic ChemistryÚstí n. L.Czechoslovakia
 2. 2.College of AgricultureNitra
 3. 3.Ústí n. L.Czechoslovakia

Personalised recommendations