Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 12, Issue 3, pp 236–239 | Cite as

Effect of cholesterol and stigmasterol on symptom manifestation of potato witches broom —A disease which is supposed to be caused byMycoplasma

 • Marie Ulrychová
 • J. Limberk
Brief Communication

Abstract

Evidence for the effect of sterols on plant mycoplasma is presented. Two essential sterolsi.e. cholesterol and stigmasterol were applied in the following way: grafts from tomato plants infected with potato witches'broom, wedge-shaped at the base were dusted on the cut surfaces with the corresponding sterol in the amount of 4 mg to one graft, inserted in freshly cut wedges of stock plants and firmly tightened with rubber tubes. Both sterols stimulated growth of diseased grafts and delayed symptom manifestation. The stimulation was more evident with stigmasterol and the delay in symptom manifestation and intensity was more distinct with cholesterol. Supplying tomato plants with sterols externally probably enables additional multiplication of mycoplasma in already infected grafts, and the plants need not provide the grafts with essential metabolites which they themselves need for the development of reproductive organs. Stigmasterol, a metabolite peculiar to the tomato plant, is probably more rapidly consumed than cholesterol which may remain in the plant as a metabolic pool of sterols for mycoplasma propagation.

Keywords

Tomato Plant Broom Stigmasterol Aster Yellow Metabolic Pool 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Účlnek cholesterolu a stigmasterolu na projev symptomů metlovitosti bramboru — onemocnêní, za jehož původee je pokládánaMycoplasma

Abstract

V práci je prokázán účinek sterolů na fytopatogenní mykoplasmu. Dva základní steroly, a to cholesterol a stigmasterol, byly aplikovány tak, že rouby z nemocných rostlin, v bazální části klínovitê seříznuté, byly na řezných plochách popráŝeny přísluŝným sterolem v množství 4 mg na jednu rostlinu, vsunuty do čerstvê vyříznutých klínů podnoží a pevnê staženy gumovými hadičkami. Oba steroly stimulovaly růst nemocných roubů a brzdily projevení příznaků. Stimulace byla výraznêjŝí u stigmasterolu a inhibice projevu příznaků a jejich intensity byla silnêjŝí u cholesterolu. Dodání sterolů zevnê umožňuje pravdêpodobnê dalŝí množení mykoplasmy v roubech již nakažených a rostliny nemusejí dodávat esenciální metabolity, které samy potřebují pro vývoj reprodukĉních orgánů. Stigmasterol, který je metabolitem rostlinê vlastním, je pravdêpodobnê rychleji odbouráván než cholesterol, který v rostlinê zůstává jako pohotová zásoba (metabolic pool) sterolů pro množení mykoplasmy.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Brčák, J., Králík, O.:Mycoplasma-like microorganism and virus particles in the leafhopperJavesella pellucida (F.) transmitting the oat sterile dwarf disease.—Biol. Plant.11: 95–96. 1969.CrossRefGoogle Scholar
 2. Brčák, J., Králík, O., Limberk, J., Ulrychová, M.:Mycoplasma-like bodies in plants infected with the potato witches' broom disease and the response of plants to tetracycline treatment.— Biol. Plant.11: 470–476, 1969.CrossRefGoogle Scholar
 3. Cousin, M. T., Maillet, P. L., Gourret, J. P., Grison, C., Staron, T.: Présence de particules de type “Mycoplasme” dans le phloème de plantes infectées par trois maladies de type “Jaunisse europienne”: le stolbur de la tomate, l'aster yellow du glaieul, la phyllodie du trèfle. Études cytologique et ultrastructurale. Premiers essais de lutte chimique.—Académie d'Agriculture de France. Extrait du procès verbal de la Séance du 9 Octobre 1968, pp. 887–895.Google Scholar
 4. Davis, R. E., Whitecomb, R. F., Steere, R. L.: Chemotherapy of aster yellows disease.— Phytopathology58: 884 (Abstr.), 1968.Google Scholar
 5. Doi, Y., Teranaka, M., Yora, K., Asuyama, H.: Mycoplasma-or PLT (Psittacosis-Lympho-granuloma-Trachoma) group-like microorganisms found in the phloem elements of plants infected with mulberry dwarf, potato witches' broom, aster yellows, or Paulownia witches' broom.—Ann. Phytopath. Soc. Japan33: 259–266, 1967.CrossRefGoogle Scholar
 6. Edward, D. G. ff: Problems of classification—An introduction.—Ann. N.Y. Acad. Sci.143: 7–8, 1967.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Edward, D. G. ff,Fitzgerald, W. A.: Cholesterol in the growth of organisms in the pleuropneumonia group.—J. gen. Microbiol.5: 576–584, 1951.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Giannotti, J., Devauchelle, G., Vago, C.: Microorganismes de type mycoplasme chez une cicadelle et une plante infectées par la phyllodie. C. R. Acad. Sci. Paris266D: 2168–2170, 1968.Google Scholar
 9. Granados, R. R., Maramorosch, K., Shikata, E.:Mycoplasma: suspected etiologic agent of corn stunt.—Proc. U. S. Nat. Acad. Sci.60: 841–844, 1968.CrossRefGoogle Scholar
 10. Harrison, B. D., Roberts, I. M.: Association ofmycoplasma-like bodies with potato witches' broom disease from Scotland.—Ann. appl. Biol.63: 347–349, 1969.CrossRefGoogle Scholar
 11. Hirumi, H., Maramorosch, K.:Mycoplasma-like agents of aster yellows in the salivary gland of leafhopper vectors.—Phytopathology59: 399 (Abstr.), 1969.Google Scholar
 12. Ishie, T., Doi, Y., Yora, K., Asuyama, H.: Suppressive effects of antibiotics of tetracycline group on symptom development of mulberry dwarf disease.—Ann. Phytopathol. Soc. Japan33: 267–275, 1967.CrossRefGoogle Scholar
 13. Maillet, P. L., Gourret, J. P., Hamon, C.: Sur la présence de particules de type Mycoplasme dans le fiber de plantes atteintes de maladies du type “jaunisse” (Aster yellow, Phyllodie du Trèfle, Stolbur de la Tomate) et sur la paranté ultrastructurale de ces particles avec celles trouvées chez divers Insectes Homoptères.—C. R. Acad. Sci. Paris266D: 2309–2311, 1968.Google Scholar
 14. Maramorosch, K., Shikata, E., Granados, R. R.: Structures resembling mycoplasma in diseased plants and in insect vectors.—Trans. N. Y. Acad. Sci.30: 841–855, 1968.CrossRefGoogle Scholar
 15. Maramorosch, K., Shikata, E., Granados, R. R.: Mycoplasma-like bodies in leafhoppers and diseased plants.—Phytopathology58: 886 (Abstr.), 1968.Google Scholar
 16. Ploaie, P. G., Granados, R. R., Maramorosch, K.: Mycoplasma-like structures in periwinkle plants with Crimean yellows, European clover dwarf, stolbur and parastolbur.—Phytopathology58: 1063 (Abstr.), 1968.Google Scholar
 17. Ploaie, P., Maramorosch, K.: Electron microscopic demonstration of particles resembling mycoplasma or psittacosis-lymphogranuloma-trachoma group in plants infected with European yellows type diseases.—Phytopathology59: 536–544, 1969.Google Scholar
 18. Rodwell, A. W.: The steroid growth-requirement ofMycoplasma mycoides—J. gen. Microbiology32: 91–101, 1963.CrossRefGoogle Scholar
 19. Shikata, E., Maramorosch, K., Ling, K. C., Matsumoto, T.: Mycoplasma-like structures in plants diseased with American, aster yellows, corn atunt, Philippene rice yellow dwarf, and Twain sugar cane white leaf.—Ann. Phytopathol. Soc. Japan34: 208–209, 1968.Google Scholar
 20. Smith, P. F., Rothblat, G. H.: Incorporation of cholesterol by PPLO.—J. Bact.80: 842–850, 1960.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 21. Story, G. E., Halliwell, R. S.: Association of a mycoplasma-like organism with bunchy top disease of papaya (Carica papaya) in the Dominican Republic.—Phytopathology59: 118 (Abstr.), 1969.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1970

Authors and Affiliations

 • Marie Ulrychová
  • 1
 • J. Limberk
  • 1
 1. 1.Department of Plant Pathology, Institute of Experimental BotanyCzechoslovak Academy of SciencesPraha

Personalised recommendations