Advertisement

Biologia Plantarum

, 2:325 | Cite as

Transmission of wheat striate virus by the eggs of the vectorCalligypona pellucida Fabr

 • Vladimír Průša
 • Josef Vacke
Article

Summary

The persistent nature of oat sterile-dwarf virus (OSDV) and wheat striate virus (WSV) has also been examined in an experiment using larvae of the vectorCalligypona pellucida Fabr. These larvae were grown from eggs under conditions excluding the possibility of their contamination by feeding on virus-infected plants. The eggs were from females of a population in which preliminary tests had shown that 14·4% of the individuals were non-infected, 61·2% infected with OSDV, 1·9% infected with WSV and 22·5% infected with OSDV and WSV simultaneously. Several months of individual examination of the infectivity of control larvae, which had never had the opportunity to feed on virus-infected plants, showed that none of them transmitted OSDV, although their parents were infected with it to a high degree (83·7%). On the other hand, 14·9% of the insects transmitted WSV, with which their parents were infected to a lesser degree (24·4%). Thus the larvae concerned must have acquired WSV transovarially from the female parents, and this must have taken place in a high proportion of cases. This remarkable characteristic enabled WSV to be separated from OSDV, with which it often occurs in Czechoslovakia. Larvae which went through acquisition feeding on WSV-infected oats showed, as compared with the control, a 61·6% increase of infectivity after a period corresponding to 26 to 34 days’ circulation period of the virus in the vector’s body and an increase of 98·2% after a circulation period lasting 40 to 51 days. Evidently mutual antagonism between OSDV and WSV in the body of the vector does not arise, since the infection of a leafhopper with one virus does not seem to prevent its infection with the other. Cross protection between OSDV and WSV in the host cereals either does not exist or is quite insignificant, because the hosts can suffer from both viruses at the same time. However, the symptoms of one virus can be masked to a varying degree by the symptoms of the other.

Keywords

Humic Acid Sowing Date Control Larva Cross Protection Mutual Antagonism 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Доказательство переноса вируса полосатости пшеницы яйцами вектораCalligypona pellucida Fabr

Souhrn

Persistentní povaha viru sterilnosti a zakrslosti ovsa (VSZO) a viru proužkovitosti pšenice (VPP) byla zkoumána též v pokusu s larvami vektoraCalligypona pellucida F., vypěstovanými z vajíček za podmínek vylučujících možnost jejich kontaminace sáním na virosních rostlinách. Vajíčka pocházela od samic z populace, u které bylo v předchozí testaci stanoveno 14,4% individuí neinfekčních, 61,2% nakažených VSZO, 1,9% nakažených VPP a 22,5% nakažených současně VSZO a VPP. Při individuálním, několikaměsíčním průzkumu infektivity u kontrolních larev, jež neměly nikdy možnost sát na virosních rostlinách, nepřenesla žádná VSZO, třebaže jím byli jejich rodiče ve vysokém stupni (celkem 83,7%) nakaženi. Naproti tomu 14,9% insekt přeneslo VPP, jímž byli jejich rodiče nakaženi v menším měřítku (celkem 24,4%). Testované larvy tedy musily získat VPP od rodičovských samic transovariálnč, a to ve vysokém podílu. Tato pozoruhodná vlastnost umožnila oddělit VPP od VSZO, se kterým vystupuje v ČSSR často společně. Larvy, jež absolvovaly nabývací sání na ovsu napadeném VPP, projevily proti kontrolním zvýšení infektivity o 61,6% po uplynutí intervalu odpovídajícího 26 až 34 denní cirkulační době viru v těle přenašeče a o 98,2% po cirkulační době travající 40 až 51 dnů. V těle vektora nedochází zřejmě k interferenci mezi VSZO a VPP, nebof nakažení křísa jedním virem se nezdá být na překážku jeho nakažení virem druhým. Křížová ochrana mezi VSZO a VPP v hostitelských obilninách bud neexistuje anebo je nepatrná, poněvadž mohou trpět oběma viry současně. Priznaky jednoho viru mohou však být v různém stupni překryty symptomy viru druhého.

Abstract

Персистентная природа вируса стерилйности и карликовостн овса (ВСКО) и вируса полосатости пшеницы (ВПП) изучалась также в опыте с личинками вектораCalligypona pellucida F. происходящими нз яиц, в условиях исключающих возможность их контаминации сосанием на зараженных вирусом растениях. Яйца происходили от самок из популяции, у которой в преодшествующем теете установелено 14,4% неинфекционных особей, 61,2% зараженных ВСКО, 1,9% зараженных ВПП и 22,5% зараженных одновременно ВСКО и ВПП. При индивидуальном несколько месяцев длившемся изучении инфекционности контрольных личинок, которые никогда не имели возможности сосать на зараженных вирусом растениях, ни одна личинка не перенесла ВСКО, несмотря на то, что им их родители в высокой степени (83,7%) заражены. Наоборот, 14,9% насекомых перенесло ВПП, которым их родители заражены в меньшей степени (24,4%). Опытные личинки, следовательно, приобрели ВПП от родительских самок трансовариально и в высокой степени. Это замечательное снойство позволило отличить ВПП от ВСКО, которые в Чехословакии выступают часто вместе. Личинки, которые прошли приобретающим сосанием на овсе вараженном ВПП, проявляли по сравнению с контрольными повышсние инфективиости на 61,6% носле происшествия срока, отвечающего 26–34-хдневной циркуляции вируса в теле нереносчика и на 98,2% после циркуляционного срока в 40–51 дней. В теле вектора, новиюимому, не имеет места интерферренция между ВСКО и ВПП, так как заражение цикады одним вирусом, повидиному, не являестя препятствием се заражению друтим. Перекрестной защиты между ВСКО и ВПП в растениях—хозяевах или не существует или она незначительна, так как растения могут страдать от обенх вирусов одновременно. Признаки одного вируса, однако, могут в разной стопени, перекрываться симптомами вируса другого.

References

 1. Lindsten, K.: A preliminary report of virus disoases of cereals in Sweden.—Phytopath. Ztschr.35: 420–428, 1959.CrossRefGoogle Scholar
 2. Průša, V.: Virová choroba na ovsu v ČSR. Nové nálezy z fytopatologie, přednesené na schůzi Fytopatologické sekce Čs. společnosti botanické, Praha 13. I. 1958. [A virus disease of oats in Czechoslovakia. New phytopathological findings, delivered at a meeting of the Phytopathological Section of the Czechoslovak Botanical Society, Prague Jan. 1, 1958.].—Preslia30: 363, 1958a.Google Scholar
 3. Průša, V.: Die sterile Verzwergung des Hafers in der Tschechoslowakischen Republik.—Phytopath. Ztschr.33: 99–107, 1958b.CrossRefGoogle Scholar
 4. Průša, V.: Studium etiologie kalamitního nevymetání ovsů na Českomoravské vysočině v letech 1954 až 1956. Disertační práce k dosažení hodnosti kandidáta zemědělských věd. Výzkumný ústav rostlinné výroby Čs. akademie zemědělských věd, Praha-Ruzyně, 1959a. [A study of the etiology of the epidemic disease in cat crops during 1954 to 1956 in the Bohemian-Moravian Highlands. Degree thesis for candidature of agricultural sciences. Crop Production Research Institute of the Czechoslovak Academy of Agricultural Sciences, Praha-Ruzyně, 1959a.]Google Scholar
 5. Průša, V.: Virová proužkovitost pšenice—druhý virus na obilninách v ČSSR Referát na IV. konferenci československých rostlinných virologů, Litoměřice 1.–3. XII, 1959b. [Wheat striate virus—a second cereal virus in Czechoslovakia. Report to the 4th conference of Czechoslovak plant virologists, Litoměřice, Dec. 1–3, 1959b.]—Preslia (in the press).Google Scholar
 6. Pr⫲ša, V.: Důkaz transovariální přesnosti a nakažlivého charakteru u viru proužkovitosti pšenice. [Evidence of transovarial transmittability and infectivity of wheat striate virus.]— Ibid. Report to the 4th conference of Czechoslovak plant virologists, Litoměřice, Dec. 1–3, 1959b.]—Preslia (in the press)., 1959c.Google Scholar
 7. Průša, V.: Symptomatologie virové proužkovitosti pšenice. [Symptomatology of the wheat striate virus.] Ibid., Report to the 4th conference of Czechoslovak plant virologists, Litoměřice, Dec. 1–3, 1959b.]—Preslia (in the press)., 1959d.Google Scholar
 8. Průša, V., Jermoljev, E., Vacke, J.: Oat sterile-dwarf virus disease.—Biol. Plant.1: 223–234, 1959.Google Scholar
 9. Průša, V., Vacke, J.: Wheat striate virus.—Biol. Plant.2: 276–286, 1960.CrossRefGoogle Scholar
 10. Slykhuis, J. T., Watson, M. A.: Striate mosaic of cereals in, Europe and its transmission byDelphacodes pellucida Fabr.—Annals of Applied Biology46: 542–553, 1958.CrossRefGoogle Scholar
 11. Vacke, J.: Studium okruhu hostitelů viru proužkovitosti pšenice. Referát na IV. konferenci československých rostlinných virologů, Litoměřice, 1.–3. XII, 1959. [A study of the range of hosts of wheat striate virus.] Report to the 4th conference of Czechoslovak plant virologists, Litoměřice, Dec. 1–3, 1959.]—Preslia (in the press).Google Scholar
 12. Vacke, J.: Symptomatologie virové storilnosti a zakrslosti ovsa. [Symptomatology of oat sterile-dwarf virus disease.] Sborník ČSAZV—Rostlinná, výroba,6: 1049–1066. 1960.Google Scholar
 13. Vacke, J., Průša, V.: O příčině kalamitní choroby ovsa na Vysočině a jaks ní bojovat. [The causes of the epidemic disease among oats crops in the Bohemian-Moravian Highlands and how to combat it.]—Zemědělství Jihlvaského kraje—Za bohatou úrodu za nejvyšší užitkovost1: 1–28, 1959.Google Scholar
 14. Watson, M. A., Sinha, R. C.: Studies on the transmission of the European wheat striate mosaic virus byDelphacodes pellucida Fabr.—Virology8: 139–163, 1959.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1960

Authors and Affiliations

 • Vladimír Průša
  • 1
 • Josef Vacke
  • 2
 1. 1.Hops Research Institute of the Czechoslovak Academy of Agricultural SciencesŽatec
 2. 2.Crop Production Research Institute of the Czechoslovak Academy of Agricultural SciencesPraha-Ruzyně

Personalised recommendations