Advertisement

Folia Geobotanica et Phytotaxonomica

, Volume 25, Issue 4, pp 337–347 | Cite as

Nardo-Agrostion communities in the Krkonoše and West Carpathians Mts.

 • František Krahulec
Article

Abstract

The montaneNardus-rich acidophilous meadows occurring in the Krkonoše and W. Carpathians Mts. were evaluated. They are classified intoNardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933. Five associations were distinguished:Sileno-Nardetum, Homogyno-Nardetum, Hieracio Lachenalii-Nardetum, Phleo alpini-Nardetum, andRanunculo nemorosi-Nardetum, the first occuring in the Krkonoše Mts., the others in the W. Carpathians.

Key words

Nardetalia Nardo-Agrostion Krkonoše Mts. Western Carpathians Mts 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. Balcarkiewicz S.: Vegetation of Polana Chocholowska (Chocholowska clearing) in the West B Tatras.—In:Wojterski T. W. [ed.]: Guide to the Polish international excursion, Poznań, p. 355–381.Google Scholar
 2. Arkman J. J. (1975): LeViolion caninae existe-t-il?—Colloques Phytosociologiques II. La vegetation des landes d’Europe occidentale. Lille 1973: 150–156.Google Scholar
 3. Blažková D. etKrahulec F. (1988): Luční společenstva Krkonoš a Orlických hor. [Meadow communities of the Krkonoše and Orlické hory Mts.]—Ms. [dep. Botanical institute, Průhonice].Google Scholar
 4. Grebenščikov O. et al. (1956a): Geobotanický a floristický náčrt Kubínskej hole.—Biol. Pr. SAV 2/5: 1–91.Google Scholar
 5. Grebenščikov O. et al. (1956)b: Hole južnej části Velkej Fatry.—Bratislava.Google Scholar
 6. Grodzińska K. (1961): Zespoły łąkowe i polne Wzniesenia Gubalowskiego.—Fragm. Flor. Geobot. 7: 357–418.Google Scholar
 7. Hadač E. (1962): Übersicht der höheren Vegetationseinheiten des Tatragebirges.—Vegetatio 9: 46–54.Google Scholar
 8. Holub J. et al. (1967): Übersicht der höheren Vegetationseinheiten der Tschechoslowakei.— Rozpr. Čs. Akad. Věd. Řada, Matem. přír. věd. 77/3: 1–75.Google Scholar
 9. Jurko A. (1974): Prodromus derCynosurion-Gesellschaften in den Westkarpathen.—Folia Geobot. Phytotax. 9: 1–44.Google Scholar
 10. Klika J. (1934): Borstgrasswiesen der Westkarpathen.—Věstn. Král. Čes. Spol. Nauk, Tř. II. 1934/15: 1–31.Google Scholar
 11. Klika J. (1955): Nauka o rostlinných společenstvech. Fytocenologie.—Praha.Google Scholar
 12. Kornaś J. etMedwecka-Kornaś A. (1967): Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nielešne.—Fragm. Flor. Geobot. 13: 167–316.Google Scholar
 13. Kotańska M. (1977) Seasonal variations of vegetation and succession trends in the stand ofHieracio-Nardetum strictae in the Gorce mountains (Western Carpathians).—Zeszyty Nauk. Univ. Jagiel. 462, Prace Bot. 5: 71–109.Google Scholar
 14. Krahulec F. (1983): Zur Nomenklatur der höheren Einheiten der mitteleuropäischen Gesell-schaften der OrdnungNardetalia s. 1.: Berichtigungen und Typiesierungen.—Folia Geobot. Phytotax 18: 18: 207–210.Google Scholar
 15. Krahuleo F. (1986): Syntaxonomie společenstev se smilkou tuhou (Nardus stricta) v Krkonoších a Orl ckých horách.—Ms. (Thesis.—Bot. Inst. Průhonice).Google Scholar
 16. Krajina V.: (1933): Die Pflanzengesellschaften des Mlynica-Tales in der Hohen Tatra.—Beih. Bot. Centralbl. II, 50–51.Google Scholar
 17. Kropáčová A. etSýkorová-Hrubcová S.: (1972): Montánní louky a pastviny oblasti Českého hřebene v Krkonoších.—Opera Corcont. 9: 57–81.Google Scholar
 18. Majzlanová E. (1981): Psicové porasty Skorušinských vrchov.—Bîológia, 36/4: 283–288.Google Scholar
 19. Matuszkiewicz W. (1982): Przewodnik do oznaczenia zbiorowisk roślinnych Polski.—Warszawa.Google Scholar
 20. Matuszkiewicz W. etMatuszkiewicz A.: (1975): Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego.—Ochrona Przyrody 40: 45–112.Google Scholar
 21. Mikyška R. (1964): Über die fazielle Entwicklung des Unterwuchses in wirtschaftlich beein-flussten Wäldern.—Preslia 36: 144–164.Google Scholar
 22. Moravec J. et al. (1983a): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. —Preslia 55: 97–122.Google Scholar
 23. Moravec J. et al. (1983b): Rostlinná společenstva České socialistické republiky a jejich ohrožení. —Severočeskou Přírodou, Příloha 1983/1: 1–110 +II–XVIII.Google Scholar
 24. Mráz K. (1956): Smilkové pastviny Martinských holí jako vývojová stadia lesních společenstev. —Biológia 32: 769–777.Google Scholar
 25. Mucina L. (1977): Der Vergleich von Borstgrassweiden im nordöstlichen Teil der Grossen Fatra und in den Slowakischen Beskyden.—Biológia 32: 769–777.Google Scholar
 26. Mucina L. etMaglocký S. (1984): A list of higher syntaxonomical units of Slovakia.—Tuexenia 4: 31–38.Google Scholar
 27. Mucina L. etMaglocký S. (1985): A list of vegetation units of Slovakia.—Doc. Phytosoc. N. S. 9: 175–220.Google Scholar
 28. Neuhäuslová Z. etKolbek J. [ed.] (1982): Seznam vyšších rostlin mechorostů a lišejníků střední Evropy užitých v bance geobotanických dat BÚ ČSAV.—Průhonice.Google Scholar
 29. Pałczyński A. (1962): Łąki i pastwiska w Bieszczadach zachodnich.—Roczn. Nauk Roln., Ser. D, 99: 1–129.Google Scholar
 30. Passarge H.: (1978): Übersicht über-mitteleuropäischen Gefässpflanzengesellschaften.—Feddes Rep. 89/2–3: 133–195.Google Scholar
 31. Pawłowski B. et al. (1960): Zespoły roślinne kośnych ląk polnocnej cześći Tatr i Podtatrza. —Fragn. Flor. Geobot. 6: 45–223.Google Scholar
 32. Ralski E. (1930): Hale i ląki Pilska w Beskidzie zachodnim.—Polska Akad. Um., Prace rolniczo-lešne 1: 1–157.Google Scholar
 33. Ralski E. (1931): Talwiesen und Alpen der Gebirgskette von Babia Gora.—Polska Akad. Um., Prace rolniczo-leśne 4: 1–87.Google Scholar
 34. Říčan G.: (1932): Pastviny okresu vsetínského v moravských Karpatech.—Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava 7: 25–89.Google Scholar
 35. Sillinger P. (1933): Monografická studie o vegetaci Nízkých Tater.—Praha.Google Scholar
 36. Svoboda P. (1939): Lesy Liptovských Tater.—Opera. Bot. Čech. 1: 1–164.Google Scholar
 37. Šomšák L. (1971): Vegetationsverhältnisse des Zipser Teiles des Slowakischen Erzgebirges —Slovenské Rudohorie II.—Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen., Botanica 18: 61–97.Google Scholar
 38. Štursová etŠtursa: (1982): Horské louky sViola sudetica Willd. v Krkonoších.—Opera Corcont. 19: 95–132.Google Scholar
 39. Šípošová H. (1987): Taxonomicko-chorologické studiumGalium pumilum Murray s. l. na Slovensku. —Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Ser A 10, Tax-Geobot., p. 97–169.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic 1990

Authors and Affiliations

 • František Krahulec
  • 1
 1. 1.Botanical InstituteCzechoslovak Academy of SciencesPrůhoniceCzechoslovakia

Personalised recommendations