Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 38, Issue 1, pp 37–40 | Cite as

Wat kunnen de nederlandsche boomkweekers doen in verband met de iepenziekte?

  • John A Westerdyk
  • Christine Buisman
  • S. G. A. Doorenbos
Article
  • 8 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1932

Authors and Affiliations

  • John A Westerdyk
  • Christine Buisman
  • S. G. A. Doorenbos

There are no affiliations available

Personalised recommendations