Advertisement

Biologia Plantarum

, Volume 37, Issue 4, pp 576–576 | Cite as

Academia, Praha 1989. 160 pp., in Czech
  • J. Zichová
Book Review
  • 18 Downloads

Pospíšil, F., Hrachová, B.: Užitkové rostliny jižních zemí. [Useful plants of southern countries.]

Reference

  1. Pospíšil, F., Hrachová, B.: Užitkové rostliny jižních zemí. [Useful Plants of Southern Countries.] —Academia, Praha 1989. 160 pp., in Czech.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Experimental Botany, ASCR 1995

Authors and Affiliations

  • J. Zichová
    • 1
  1. 1.Praha

Personalised recommendations