Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 3, Issue 2, pp 37–38 | Cite as

Verslag van de vergadering der Nederlandsche Phytopathologische (Plantenziektenkundige) Vereeniging, gehouden op Woensdag 10 Maart 1897.

  • H. J. Calkoen
Article
  • 11 Downloads

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1897

Authors and Affiliations

  • H. J. Calkoen

There are no affiliations available

Personalised recommendations