Advertisement

Československá Mikrobiologie

, Volume 1, Issue 6, pp 267–271 | Cite as

Pouzití tečkovací reakce na sirovodik při sledování síranové redukce

Применение точечной реакции на сероводор од при исследовании биологического восс тановления сульфато в Ю. У легла, М. Спурный и М. Досталек

 • Jiři Úlehla
 • Miloš Spurný
 • Milan Dostálek
Article
 • 12 Downloads

Резюме

Изучая биологическо е восстановление сул ьфатов, авторы исследовали в ыделение сероводоро да с помощью точечной ре акции на фильтроваль ной бумаге, пропитанной ацетато м свинца. С помощью такого капе льного метода опреде ление сероводорода возмож но в пределах от 10 до 170 μг Н2S/мл. Результаты оц енки отдельных пятен двумя исследователями, раб отавшими независимо друг от Др уга, расходились в сре днем на 8,7%. Отмечается возможно сть использовать этот метод для опреде лния количества десульфурирующих ба ктерий в минеральных водах.

Biological sulphate reduction as studied by means of the spot test reaction for hydrogen sulphide

Souhrn

 1. 1.

  Při studiu biologické redukce síranů jsme sledovali produkci sirovodíku tečkovaci reakcí na filtračním papiře nasyceném octanem olovnatým.

   
 2. 2.

  Tečkovací metodou se stanoví sirovodík v mezích 10 az 170 μg H2S/ml. Hodnoceni skvrn dvěma pracovníky se lišila v průměru o 8,7 %.

   
 3. 3.

  Poukazujeme na moznost vyuzití popsané metody pro stanovení počtu desulfurikačních bakterií v minerálních vodách.

   

Summary

The biological reduction of sulphate was studied by means of the spot test reaction for hydrogen sulphide on filter paper impregnated with lead acetate. With the method described, hydrogen sulphide can be estimated in a range of 10–170g/ml. The evaluation of spots by two workers differed on an average by 8.7 %. Attention is drawn to the possible application of this method to the estimation of the number of sulphate reducing bacteria in mineral waters.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. Bastin, E. S.:The presence of sulphate reducing bacteria in oil field waters. Science 63: 21, 1926.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Dostálek, M., Spurný, M.:Kultivační charakteristiky desulfurikačních bakterii z naftových lozisek. Čs. mikrobiol. 1: 158, 1956.Google Scholar
 3. Grossman, J. P., Postagate, J. R.:Cultivation of sulfate reducing bacteria. Nature 171: 600, 1953.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Spurný, M., Dostálek, M., Úlehla, J.:Metoda kvantitativního stanoveni desulfurikačních bakterií. Čs. mikrobiol. 1: 272, 1956.Google Scholar
 5. Stárka, J.:Nové poznatky o mikrobiální redukci sulfátů. Biol. listy 32: 108, 1951.PubMedGoogle Scholar
 6. Starkey, R. L.:Characteristics and cultivation of sulphate reducing bacteria. Am. Water Works Assoc. 40: 1921, 1948.Google Scholar
 7. Šturm, L. D.:Materialy po mikrobiologičeskomu issledovaniju neftjanych mestorozdenij Vtorogo Baku. Trudy In-ta nefti 1: 97, 1950.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic 1956

Authors and Affiliations

 • Jiři Úlehla
  • 1
 • Miloš Spurný
  • 1
 • Milan Dostálek
  • 1
 1. 1.Ústav pro naftový výzkumBrno

Personalised recommendations