Advertisement

Československá Mikrobiologie

, Volume 1, Issue 5, pp 211–215 | Cite as

Распространение акт иномицетов в зоне кор ней некоторых злаков в те чение вегетации

 • Zdeněk Řeháček
Article
 • 11 Downloads

Резюме

Мы исследовали динам ику количества клето к актиномицетов в прик орневых зонах пшениц ы, ячменя и овса в течени е периода их вегетаци и. У изолированных актин омицетов мы определя ли их противогрибковые свойства. Актиномице ты находились во внешне й ризосфере ячменя, пшеницы и овса в течен ие всех исследовавши хся фаз роста растений. Их кол ичество сильно колебалось. Мы считае м весьма многообещаю щим, — с точки арения использовани я в фитопатологии антагонистических с войств актиномицето в, — присутствие большого количества актиномицетов в зоне корней молодых расте ний, у которых опасность по ражения паразитичес кими грибками особенно ве лика. Размещение акти номицетов с противогрибковыми с войствами весьма напоминало ра змещение почвенных г рибков. Не наблюдалось сколько-нибудь выразительной разни цы между антагониста ми из почвы, прилегающей к корням злаков, и антагониста ми в контрольной незасе янной почве. 22% из 127 изоли рованных нами штаммов подавля ло при испытаниях рост м икроорганизмов Fusarium nivale, Fusarium oxysporum и Alternaria solani.

Rozšíření aktinomycet v rhizosfěře některých obilovin

Spreading of actinomyces in the rhizosphere of some grains

Souhrn

Sledovali jsme dynamiku počtu zárodků aktinomycet v přikořenových. zonách pšenice, jecmene a ovsa během vegetačního období rostlin. U isolovaných aktinomycet jsme zjišt’ovali jejich antifung←ní vlastnosti.

Aktinomycety byly přítomny v přikořenových zonách obilovin ve všech studovaných fázích růstu rostlin. S hlediska moznosti vyuzití antagonistických. vlastností aktinomycet ve fytopatologické praxi pokládáme za velmi slibné hojnější zastoupení aktinomycet v přikořenových zonách mladých Tostlinek, u nichz bývá nebezpečí napadení parasitickou houbou největší.

Rozmístění aktinomycet s antifungálními vlastnostmi bylo velmi podobné rozmístění půdních hubnebylo výraznějšího rozdílu meziantagonisty z přikořenových zon obilovin a antagonisty z kontrohní neoseté půdy. Ze 127 isolovaných kmenů inhibovalo 22 % růst testovacích mikroorganismůFusarium nivale, Fusar ium oxysporum aAUernaria solani.

Summary

A study was made of the dynamics of the number of actinomyces in the zones immediately adjacent to the roots of wheat, barley and oats, during the vegetative period of the plants. In isolated actinomyces a determination was made of their anti-fungal properties. Actinomyces was found in the external rhizosphere of barley, wheat and oats during all phases of growth of the plants. Their number showed considerable variations. From the aspect of the possibility of using the antagonistic properties of Actinomyces in phytopathology we regard the large quantities of Actinomyces found in the root zones of young plants, in which the danger of attack by a parasitic fungus is greatest, as very promising. The distribution of Actinomyces with anti-fungal properties was very similar to that of soil fungi and there was no marked difference between the antagonists from the soil adjacent to the roots of the grain and antagonists in control soil that had not been sown. Of 127 strains isolated, 22% inhibited the growth of the test microorganisms Fusarium nivale, Fusarium oxysporum and Alternaria solani.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatura

 1. Berezova, E. E.: Oroli mikroorganizmov v pitaniji rastenij. Sbornik trudov rasširennovo plenuma sekciji udobrenij. Moskva 1953.Google Scholar
 2. Crowdy, S. H., Pramer, D.:Movement of antibiotics in higher plants. Chem. Ind. 7: 160, 1955.Google Scholar
 3. Krasil’nikov, N. A.:Aktinomicety-antagonisty i antibiotičeskije vešcestva. Moskva 1950.Google Scholar
 4. Krasil’nikov, N. A.:Biologičeskoje značenije antibakterial’nych veščestv. Trudy inst. mikrobiol. 1: 142, 1951a.Google Scholar
 5. Krasil’nikov, N. A.:Usvojenije kornjami rastenij produktov ziznedejatelnosti mikrobov. DAN 79: 879, 1951b.Google Scholar
 6. Kucajeva, A. G.:O proniknoveniji antibiotikov v mnogoletnyje rastenija. Mikrobiologija 24: 316, 1955.Google Scholar
 7. Mišustin, J. N.:Zakon zonalnosti i učenije o mikrobnych associjacijach počvy. Usp. sovr. biol. 37: 1, 1954.Google Scholar
 8. Pramer, D.:Observations on the uptake and translocation of five actinomycete antibiotics by cucumber seedlings. Ann. Appl. Biol. 40: 617, 1953.CrossRefGoogle Scholar
 9. Pramer, D.:Absorption of antibiotics by plant cells. Science 121: 507, 1955.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Rehm, H. J., Rehm, U.:Untersuchungen über die Bodenmikroflora von Gatersleben und Umgebung. Kulturpflanze 1, 1953.Google Scholar
 11. Řeháacek, Z.:Stanovení počtu zárodků sporulujícćh aktinomycet v pů dě a jejich isolace. Čs. mikrobiol. 1: 129, 1956.Google Scholar
 12. Skinner, F. A.:Preparation of standardised actinomycete colonies. Nature 166: 314, 1950.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Stessel, G. J., Leben, C., Keitt, G. W.:Screening tests disigned discover antibiotics suitable for plant disease control. Mycologia 45: 355, 1953.Google Scholar
 14. Ševčík, V.:Bůst a produkce antibiotik u Streptomyces griseus na pevnych půdách. Čs. biologie 1: 32, 1952.Google Scholar
 15. Timonin, M. J.:The interaction of higher plants and soil microorganisms. Can. J. Res. C. 18: 307, 1940.Google Scholar
 16. Vágner, M.:Zastoupení hlavních fysiologických skupin bakterií v rhizosféře během vývoje rostlin. Sbornik CSAZV — Rostl. výroba 28: 198, 1955.Google Scholar
 17. Vágnerová, K.:Bhizosférní mikroflora pšenice, ječmene a ovsa a různých odrůd ovsa. Referát na konferenci půdních mikrobiologů v Liblicích 1956.Google Scholar
 18. Waksman, S. A., Starkey, R. L.:The soil and microbe. New York 1947.Google Scholar
 19. Zaumayer, W. T.:Streptomycin spray. Chem. Eng. News 31: 3960, 1953.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic 1956

Authors and Affiliations

 • Zdeněk Řeháček
  • 1
 1. 1.Biologic’y ústav, mikrobiologickě odděleníČeskoslovenská akademie vědPraha

Personalised recommendations