Advertisement

Rhizosférní mikroflora cukrovky

 • Jiří Macura
Article

Микрофлора ризосфер ы сахарной свэклы

Резюме

В вегетационных опыт ах мы определяли разн ицу в бактерийном населен ии ризосферы сахарной свеклы при р азличных способах ми нерального удобрения, а также отн осительную частоту встречаемос ти некоторых физиоло гических групп бактерий. Образ цы брались дважды и из двух зон—с корней и из прикорневой почв ы. Определения произво дились на 4 питательны х средах с различной пи тательной ценностью и повторялись всегда 4 р аза. Мы установили, что минеральное удоб рение влияет на колич ество бактерий в ризосфере сахарной свеклы, что особенно с казывается на корнев ой микрофлоре. Кроме удо брения количество бактерий зависит и от состава питательной среды. Сравнение встречаем ости бактерий, которы е окрашиваются отрица тельно по Граму, спосо бны восстанавливать нит раты, сжижать желатин у, гидролизировать кра хмал и менять реакцию среды с сахарозой, показывае т, что обе зоны отличаются друг от друга по составу ба ктерийной флоры. Наиболее значи тельная разница между обеими зонами б ыла отмечена в количе стве грамотрицательных б актерий и бактерий, вызывающих алкализа цию среды с сахарозой. Для оценки результатов опытов м ы пользовались диспер зионным анализом.

Rhizosphere microflora of the sugar beet

Souhrn

Ve vegetačních pokusech jsme zjišt’ovali rozdíly v bakterijní populaci rhizosféry cukrovky při různém způsobu minerálního hnojení a sledovali jsme výskyt bakterií s různými fysiologickými vlastnostmi. Ve dvou časově odlišných pdběrech jsme zjišt’ovali mnozství bakterií na kořenech cukrovky a v přikořenové půě na čtyřech zivných mediích, lišících se výzivnou hodnotou. Pokusy jsme prováděli ve čtyřech opakováních. Zjistili jsme, ze minerální hnojení ovlivňuje mnozství bakterií v rhizosfé ře cukrovky, coz se zvlášt’ projevuje v kořenové mikrofloře. Stanovené mnozství bakterií závisí rovněz na pouzitých zivných mediích.

Relativní výskyt bakterií barvících se negativné podle Grama, schopných redukovat dusičnany, ztekucovat zelatinu, hydrolysovat škrob a měnit reakci při růstu v prostředí se sacharosou ukazuje, ze na kořenech a v přikřenové půdě je odlišné slození bakterijní flory. Největší rozdíly mezi oběma zonami jsme zaznamenali ve výskytu gramnegativních bakterií, bakterií alkalisujících medium se sacharosou a ztekucujících zelatinu.

K hodnocení výsledků jsme pouzili analysy rozptylu.

Summary

Experiments in Mitscherlich pots were carried out to determine differences in the bacterial population of the sugar beet rhizosphere, using different mineral fertilizers, and to determine the relative incidence of certain physiological groups of bacteria. The determination was made in two specimens and two zones (from the root surface and the rhizosphere soil), in four nutrient media of different nutritive value, every experiment being carried out four times. It was found that mineral fertilization affects the bacterial population of the sugar beet rhizosphere, particularly as regards the root microflora. The quantity of bacteria was also affected by the nutrient media. The relative incidence of Gram negative bacteria, bacteria capable of reducing nitrates, liquefying gelatin, hydrolysing starch and changing the reaction in a medium containing saccharose, showed that the composition of the bacterial population in the two zones differed. The greatest differences were found in the incidence of Gram negative bacteria and bacteria which alkalinized a medium containing saccharose. The evaluation of the results was based on an analysis of the variance.

Literatura

 1. Clark, F. E.:Effects of soil amendments upon the bacterial populations associated with roots of wheat. Trans. Can. Acad. Sci. 42: 91, 1939.Google Scholar
 2. Clark, F. E., Thom, C.:Effects of organic amendments upon the microflora of the rhizosphere of cotton and wheat. Trans. Third Com. Int. Soc. Soil Sci. A: 94, 1939.Google Scholar
 3. Contois, D. E.:Microflora of the rhizosphere of the pineapple plant. Soil Sci. 76: 259, 1953.CrossRefGoogle Scholar
 4. Fischer, O.:Analysa rozptylu. St. pedagogické nakladatelství, Praha 1956.Google Scholar
 5. Gräf, G.:Über den Einfluss des Pflanzenwachstums auf die Bakterien im Wurzelbereich. Zbl. Bakt. II. 82: 44, 1930.Google Scholar
 6. Hildebrandt, A. A., West, P. M.:Strawberry root in relation to microbiological changes induced in root soil by the incorporation of certain cover crops. Can. J. Res. C 19: 183, 1941.Google Scholar
 7. Isakova, A. A.:K voprosu o vlijanii vněšnich uslovij na izmenenije aktivnosti rizosfery rastenij. Izmenenije aktivnosti mikroflory rizosfery belovo rami (Boemehria nivea) v svjazi s naličiem v počve anionov Cl i SO4. Izv. Akad. Nauk SSSR 1147, 1935.Google Scholar
 8. Isakova, A. A.:K voprosu o vozdejstvii bakterioriz na rastenija i. ob jevo suščnosti. Kornevyje vydelenija i ich značenije. Tr. Inst. Fiziol. Rast. im. Timirjazeva 2: 5, 1937.Google Scholar
 9. Isakova, A. A.:O značenii bakterialnych kompleksnych udobrenij i podkormok ili dlja razvitija pšenicy i sacharnoj svekly. Izv. Akad. Nauk SSSR, ser. biol., No 2: 489, 1938.Google Scholar
 10. Katznelson, H.:The “rhizosphere effect” of mangles on certain groups of soil microorganisms. Soil Sci. 62: 343, 1946.CrossRefGoogle Scholar
 11. Katznelson, H., Lochhead, A. G., Timonin, M. I.:Soil microorganisms and the rhizosphere. Bot. Rev. 14: 543, 1948.CrossRefGoogle Scholar
 12. Katznelson, H., Richardson, L. T.:The microflora of the rhizosphere of tomato plants in relation to soil sterilization. Can. J. Res. C 21: 249, 1943.Google Scholar
 13. Krasil’nikov, N. A.:Vlijanije kornevych vydelenij na razvitije azotobaktera i drugich počvennych mikrobov. Mikrobiologija 3: 343, 1934.Google Scholar
 14. Krasil’nikov, N. A., Kriss, A. E., Litvinov, M. A.:Vlijanije kornevoj sistemy na mikroorganizmy počvy. Mikrobiologija 5: 270, 1936.Google Scholar
 15. Lochhead, A. G.:Qualitative studies of soil microorganisms. III. Influence of plant growth on the character of the bacterial flora. Can. J. Res. C 18: 42, 1940.Google Scholar
 16. Obrazcova, A. A.:Mikroorganismy rizosfery v Batumskich krasnozemach. Dokl. Akad. Nauk SSSR 4: 63, 1935.Google Scholar
 17. Rouatt, J. W., Lochhead, A. G.:Qualitative studies of soil microorganisms. XIII. Effect of decomposition of various crop plants on the nutritional groups of soil bacteria. Soil Sci. 80: 147, 1955.CrossRefGoogle Scholar
 18. Starkey, R. L.:Some influences of the development of higher plants upon the microorganisms in the soil. IV. Influence of proximity to roots on abundance and activity of microorganisms. Soil Sci. 32: 393, 1931.Google Scholar
 19. Stoklasa, J.:Handbuch der biophysikalischen und biochemischen Durchforschung des Bodens. Berlin 1926.Google Scholar
 20. Thom, C., Clark, F. E., Fierke, M. L., Fellowes, H.:Variations in the microflora of wheat roots following soil amendments. J. Bact. 38: 322, 1938.Google Scholar
 21. Timonin, M. I.:The interaction of higher plants and soil microorganisms. II. The study of the microbial population of the rhizosphere in relation to resistance of plants to soil-borne diseases. Can. J. Res. C 18: 444, 1940.Google Scholar

Copyright information

© Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic 1958

Authors and Affiliations

 • Jiří Macura
  • 1
 1. 1.Mikrobiologické oddělení, Biologický ústavĆeskoslovenská akademie vědPraha

Personalised recommendations