Advertisement

Ceskoslovenská Mikrobiologie

, Volume 3, Issue 3, pp 180–188 | Cite as

Бактерии семян и почв ы и их связь с эффектом ризосферы

 • Jiří Macura
Article

Резюме

Мы исследовали колич ество и качество бакт ерий на корешках пшеницы, выр ащиваемой в питательном раство ре,—в течение первых 10 дней ее выращивания. В контро льных опытах источником микроорг анизмов была только м икрофлора семян, во второй же час ти опытов микрофлора семян и почвы, которую мы прибавляли к питат ельному раствору в форме почвенной болтушки. М ы установили, что приб авление почвенной микрофлор ы уменьшает количество бактерий на семенах в течение п рорастания, а особенно выразител ьно—на корешках. Под влиянием почвенн ой микрофлоры состав бактерий на корешках менялся и ка чественно. Если источником микр офлоры были семена, то на корешках преобладали бактери и, нуждающиеся для свое го роста в аминокисло тах. В присутствии почвенн ых бактерий в преимущ естве оказывались бактери и, удовлетворяющиеся аммонийным азотом. Оказалось так же, что бактерии, выделен ные из почвы и с корешк ов культуры в растворе с почвенной микрофлор ой, растут более интенси вно, чем бактерии, выде ленные с семян или с корешков к ультуры в растворе со стериль ной болтушкой почвы. Б актерии почвы не только отлич ались более высокой активностью роста, но и сильнее реа гировали на прибавление к среде к орневого экстракта, чем бактер ии семян. Мы установил и, что на корешках пшеницы в пе рвые дни роста преобладали ба ктерии с большей акти вностью роста.

Bakterie semen a půdy ve vztahu k rhizosférnímu efektu

Seed and soil bacteria in relation to the rhizosphere effect

Souhrn

Sledovali jsme kvantitativně i kvalitativně zastoupení bakterií na koříincích pšenice pěstované v zivném roztoku v prvn’ich deseti dnech růstu. V kontrolních pokusech byla zdrojem mikroorganismů jen mikroflóra semen, v druhé části pokusů pak mikroflóra semen a půdy, kterou jsme přidali k zivnému roztoku ve formě půdní suspense. Zjistili jsme, ze přidání půdní mikroflóry snizuje počet bakterií na semenech v průběhu klíčení a zvlášť výrazně pak na koříncích. Vlivem půdní mikroflóry se změnilo i kvalitativní slození bakterijní flóry na koříncích. Byla-li zdrojem mikroflóry semena, převládaly na koříncích bakterie vzadující k růstu amino-kyseliny. Za přítomnosti půdních bakterií získaly převahu bakterie s jednoduchými pozadavky na výzivu, jimz dostačuje amonný dusík. Ukázalo se rovněz, ze bakterie isolované z půdy a s kořínků rostoucích v roztoku s půdní mikroflórou rostou intensivněji nez bakterie isolované se semen nebo s kořínků rostoucích v roztoku se sterilni půdní suspensí. Bakterie půdy měly nejen vyšší růstovou aktivitu, ale reagovaly více na přidání kořenového extraktu do média nez bakterie semen, Zjistili jsme, ze na koříncich pšenice převládly v prvních dnech růstu bakterie s větší rů stovou aktivitou.

Summary

The author made a quantitative and qualitative study of the distribution of bacteria on the roots of wheat grown in nutrient solution for the first ten days of growth. In control experiments, the only source of micro-organisms were seed microflora; in the other part of the experiments both seed and soil microflora were present, the latter in soil which was added to the nutrient solution in the form of a suspension. It was found that the addition of soil microflora reduced the number of bacteria on the seeds during germination, and also, in particular, on the rootlets. The action of soil microflora also changed the qualitative composition of the bacterial flora on the roots. If seeds were the source of microflora, bacteria requiring amino acids for growth predominated on the rootlets. In the presence of soil bacteria, micro-organisms with simple nutritional requirements, needing only ammonia nitrogen, were in the majority. It was also found that growth of bacteria isolated from soil and from roots growing in a solution with soil microflora was more intense than growth of bacteria isolated from seeds or rootlets growing in a solution with a sterile soil suspension. Not only was growth activity of the soil bacteria greater, but they also reacted more to the addition of root extract to the medium than seed bacteria. It was found that during the first days of growth, bacteria with greater growth activity predominated on the wheat roots.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatura

 1. Berjozova, E. F.:Mikrobiologija rizosfery lna. Trudy Vses. n.-i. in-ta s.-ch. mikrobiologii za 1941–45 gg. No. 1: 70, 1949.Google Scholar
 2. Gräf, G.:Über den Einfluss des Pflanzenwaehstums auf die Bakterien im Wurzelbereich. Zbl. Bakt., II. Abt., 82: 44, 1930.Google Scholar
 3. Gyllenberg, H.:Seasonal variation in the composition of the bacterial soil flora in the relation to plant development. Can. J. Microbiol. 3: 131, 1957.Google Scholar
 4. Chudjakov, Ja. P., Voznjakovskaja, Ju. M.:Mikroflora korněj pšenicy i někotoryje jeje svojstva. Mikrobiologija 25: 184, 1956.Google Scholar
 5. Isakova, A. A.:K voprosu o prirodě vozdějstvija baktěrioriznych mikroorganizmov na rastěnije. DAN SSSR, nov. ser., 4: 417, 1936.Google Scholar
 6. Isakova, A. A.:Otbor kornjami rastěnij specifičeskoj mikroflory iz počevennovo mikrobnovo kompleksa. DAN SSSR, nov. ser., 25: 317, 1939.Google Scholar
 7. Katznelson, H., Rouatt, J. W.:Studies on the incidence of certain physiological groups of bacteria in the rhizosphere. Can. J. Microbiol. 3: 265, 1957.Google Scholar
 8. Krasilnikov, N. A., Kriss, A. E., Litvinov, M. A.:Mikrobiologičeskaja charakteristika rizosfery kulturnych rastěnij. Mikrobiologija 5: 37, 1936.Google Scholar
 9. Lochhead, A. G.:Qualitative studies of soil microorganisms. III. Influence of plant growth on the character of the bacterial flora. Can. J. Res., Sect. C, 18: 42, 1940.Google Scholar
 10. Lochhead, A. G., Chase, F. E.:Qualitative studies of soil microorganisms. V. Nutritional requirements of the predominant bacterial flora. Soil Sci. 55: 185, 1943.CrossRefGoogle Scholar
 11. Lochhead, A. G., Thexton, R. H.:Qualitative studies of soil microorganisms. VII. The “rhizosphere effect” in relation to the amino acid nutrition of bacteria. Can. J. Res., Sect. C, 25: 20, 1947.Google Scholar
 12. Rempe, E. Ch.:Mikroflora korněvoj sistěmi pri vyraščivanii rastěnij v vodnych kulturach. Trudy Vses. n.-i. in-ta s.-ch. mikrobiologii 12: 56, 1951.Google Scholar
 13. Rouatt, J. W., Katznelson, H.:The comparative growth of bacterial isolates from rhizosphere and non-rhizosphere soil. Can. J. Microbiol. 3: 271, 1957.CrossRefGoogle Scholar
 14. Rovira, A. D.:A study of the development of the root surface microflora during the initial stages of plant growth. J. Appl. Bact. 19: 72, 1956.Google Scholar
 15. Rovira, A. D.:Plant root excretion in relation to the rhizosphere effect. II. A study of the properties of root exsudate and its effect on the growth of microorganisms isolated from the rhizosphere and control soil. Plant and Soil 7: 195, 1956.CrossRefGoogle Scholar
 16. Starkey, R. L.:Some influences of the development of higher plants upon the microorganisms in the soil. II. Influence of the stage of plant growth upon abundance of microorganisms. Soil. Sci. 27: 355, 1929.CrossRefGoogle Scholar
 17. Šilova, E. I.:Metod neposredstvennovo nabljudenija rizosfery. Vestnik Leningr. Univ. No. 1: 43, 1955.Google Scholar
 18. Taylor, C. B.:The nutritional requirements of the predominant flora of the soil. Proc. Soc. Appl. Bacteriol. 14: 101, 1951.Google Scholar
 19. Wallace, R. H., Lochhead, A. G.:Qualitative studies of soil microorganisms. VIII. Influence of various crop plants on the nutritional groups of soil bacteria. Soil Sci. 67: 63, 1949.CrossRefGoogle Scholar
 20. Wallace, R. H., Lochhead, A. G.:Bacteria associated with seeds of various crop plants. Soil Sci. 71: 159, 1951.CrossRefGoogle Scholar
 21. West, P. M., Lochhead, A. G.:Qualitative studies of soil microorganisms. IV. The rhizosphere in relation to the nutritive requirements of soil bacteria. Can. J. Res., Sect. C, 18: 129, 1940.Google Scholar
 22. Zagallo, A. C., Katznelson, H.:Metabolic activity of bacterial isolates from wheat rhizosphere and control soil. J. Bacteriol. 73: 760, 1957.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic 1958

Authors and Affiliations

 • Jiří Macura
  • 1
 1. 1.Mikrobiologioké odděleni, Biologický ústavČeskoslovenská akademie vědPraha

Personalised recommendations