Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 31, Issue 6, pp 139–144 | Cite as

Het voorspellen van het massaal optreden van schadelike insekten

Rede gehouden door
  • Ctibor Blattny
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1925

Authors and Affiliations

  • Ctibor Blattny
    • 1
  1. 1.Ministerie van landbouw te PraagPraagTsjechisch

Personalised recommendations