Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 2, Issue 1, pp 1–4 | Cite as

Het omvallen van kiemplanten door de werking van Pythium de Baryanum Hesse

  • J. Ritzema Bos
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1896

Authors and Affiliations

  • J. Ritzema Bos

There are no affiliations available

Personalised recommendations