Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 17, Issue 1–2, pp 35–47 | Cite as

Invloed van het sproeien der aardappel-plant met Bordeauxsche pap op de ziekte in de knollen

 • H. M. Quanjer
Article
 • 10 Downloads

Keywords

Alleen Phytophtora Infestans Verschillende Soorten Minder Vatbaar 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Dr. J. Ritzema Bos “Ziekten en beschadigingen der landbouwgewassen”, terwijl zij tevens in beknopten vorm zijn medegedeeld in eene onlangs verschenen en gratis bij de Directie van den Landbouw en het Instituut voor Phytopathologie verkrijbaar gestelde, geillustreerde brochure over “Het besproeien der aardappelen met Bordeauxsche pap.”Google Scholar
 2. 1).
  Over de voorzorgen, die men moet nemen om de uitbreiding der ziekte en het optreden van bijkomstige rottingsprocessen in de bewaarplaatsen tegen te gaan, zieStarings almanak 1911, blz. 109.Google Scholar
 3. 2).
  Zie o. a. “Tijdschrift over Plantenziekten”, 1910, blz. 25.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1911

Authors and Affiliations

 • H. M. Quanjer

There are no affiliations available

Personalised recommendations