Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 41, Issue 6, pp 138–140 | Cite as

Verdere mededeelingen over het knopkruid (Galinsoga Parviflora)

  • N. van Poeteren
  • De Secretaris
  • M. van den Broek
Article
  • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Gedrukt BIJ H. Veeman & Zonen 1935

Authors and Affiliations

  • N. van Poeteren
  • De Secretaris
  • M. van den Broek

There are no affiliations available

Personalised recommendations