Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 4, Issue 3, pp 72–77 | Cite as

De invloed van het gebruik van molenstof op den brand der graangewassen

  • G. Staes
Article
  • 9 Downloads

Keywords

Alleen Zijn Geweest Zeer Waarschijnlijk Zeer Reel 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. (1).
    Zie daarover mijn opstel:De Brand der Graangewassen, in hetTijdschrift over Plantenziekten, 1895, aflev. 4 en 5).Google Scholar
  2. (2).
    De Caluwe.Exposé des Cultures expérimentales instituées au jardin d'essais provincial de la Flandre Orientale, à Gand, pendant l'année culturale 1896–97, bladz. 9.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1898

Authors and Affiliations

  • G. Staes

There are no affiliations available

Personalised recommendations