Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 39, Issue 12, pp 321–325 | Cite as

Californische pap

  • N. van Poeteren
Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    ZieH. M. Quanjer. Wat is van Californische pap voor onze ooftteelt en andere culturen te verwachten? Tijdschrift over Plantenziekten 1912 blz. 21–54.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1933

Authors and Affiliations

  • N. van Poeteren

There are no affiliations available

Personalised recommendations