Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 20, Issue 2, pp 69–73 | Cite as

Hiltner's bestrijdingsmiddel van de „Veenkoloniale haverziekte”

  • T. A. C. Schoevers
Article
  • 11 Downloads

Keywords

Alleen Kalk Naam Stikstof Veroorzaakt Wordt 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 1).
    De hoofdzaken van wat er bekend is van de „Veenkoloniale haverziekte” vindt men ook meegedeeld in den 3en druk vanRitzema Bos: „Ziekten en beschadigingen der Landbouwgewassen”, deel 1, bldz. 145 en 150.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1914

Authors and Affiliations

  • T. A. C. Schoevers

There are no affiliations available

Personalised recommendations