Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 41, Issue 11, pp 301–308 | Cite as

De rouwvlieg-larve als beschadiger van jonge varens

  • C. J. Augustijn
  • J. Verkade
Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1935

Authors and Affiliations

  • C. J. Augustijn
  • J. Verkade

There are no affiliations available

Personalised recommendations