Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 39, Issue 1, pp 16–17 | Cite as

Kort verslag over het iepenziekte-onderzoek, verricht op het laboratorium voor entomologie te wageningen, gedurende het jaar 1932

  • W. K. J. Roepke
Iepenziekte-onderzoek
  • 9 Downloads

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1933

Authors and Affiliations

  • W. K. J. Roepke

There are no affiliations available

Personalised recommendations