Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 34, Issue 4, pp 147–153 | Cite as

Over Invloed Van De Grondsoort Op Het Pootgoed Bij Aardappelen

  • P. Band
  • N. Niedorp
Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1928

Authors and Affiliations

  • P. Band
  • N. Niedorp

There are no affiliations available

Personalised recommendations