Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 31, Issue 10, pp 219–221 | Cite as

Zijn de pestalozzia’s verwekkers van plantenziekten?

  • M. de Koning
Article
  • 14 Downloads

Keywords

Rhizoctonia Solani Scabies Deze Zwam Zeer Gunstige Door Zwammen 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1925

Authors and Affiliations

  • M. de Koning

There are no affiliations available

Personalised recommendations