Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 39, Issue 8, pp 212–213 | Cite as

Voorloopige mededeeling omtrent de beschadiging door de larve (1ste stadium) van den grauwen dennensnuitkeverbrachyderes incanus L. aangericht aan de wortels van de grove den

  • H. J. de Fluiter
  • P. A. Blijdorp
Article

Keywords

Voren Door Deze Zeer Weinig Naar Buiten Arven Scheme 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1933

Authors and Affiliations

  • H. J. de Fluiter
  • P. A. Blijdorp

There are no affiliations available

Personalised recommendations